Wednesday, May 15, 2013

徐楓佇Facebook ê fans專頁

阮ê泉州朋友"徐楓"(Sîr Hong),逐个叫伊痟婆仔,前一tsām仔有參加泉州電視台ê節目"泉州講古",講了siat-thái精采,影片佇網頂已經有通看,逐个看了攏不止呵咾,因為逐个ê愛護,希望佇面冊會當有伊ê fans專頁,tann我已經創好勢啊,有興趣ê友志會使去捧場一下,網址佇下底

https://www.facebook.com/sirhongfansclub

No comments:

Post a Comment