Thursday, May 30, 2013

白話字文獻別--字陰陽入ê用法

當今佇台灣別--字多數儂無論啥物情形攏讀做陽入pia̍t,比論講:分別(hun-pia̍t)kap離別(pia̍t),已經無陰入ê讀法,毋過佇古早ê白話字文獻分了kài清楚,親像"分別","差別"即款有表示差異ê時陣,白話字文獻攏是寫做陰入piat,若無表示差異,親像"離別","別莊"著讀做陽入pia̍t,即款ê用法值得咱抾轉來使用,所以這也是羅馬字文獻ê重要性


No comments:

Post a Comment