Saturday, March 8, 2014

Soe-siâu

Ū 1-ji̍t,Han-chû tī pāng lāi khòaⁿ tiān-sī,lāu-bú chhiú the̍h 1-pún Eng-gú chheh ji̍p mn̂g

Lāu-bú:Han-chû--ah,lí kā góa tàu khòaⁿ--1-ē,chit-ê "I don't know" sī siáⁿ ì-sù?

Han-chû:góa m̄ chai

Lāu-bú:lín lāu-su khah hó--ah,kâu-sí-gín-á,khai chiah chōe chîⁿ chhī lí kàu chiah tōa-hàn,tha̍k kàu sek-sū,kā lín chó͘-má kóng m̄ chai !? 

Han-chû:khàu-iau--ah,tio̍h chin-chiàⁿ m chai-iáⁿ--meh

Lāu-bú:chiâⁿ hó-táⁿ ah lí,koh ìn-chhùi-ìn-chi̍h(1-pa kā Han-chû sai--lo̍h-khì)

Lāu-bú:án-ni "I know"sī siáⁿ hè? lí eng-kai chai--hoⁿ?

Han-chû:góa chai-iáⁿ

Lāu-bú:ah m̄ tio̍h kín kóng!

Han-chû:tio̍h sī góa chai-iáⁿ--meh

Lāu-bú:góa khòaⁿ lí teh ké-gâu khah ū-iáⁿ--lah!(koh chài pa--loh-khì)

Lāu-bú:hó,kā góa hoan-e̍k 1-ē "I know but I don't want to tell you" chit kù sī siáⁿ

Han-chû siàn ka-kī 10-ē chhùi-phúi,lòng-piah,that bîn-chhn̂g, tak hāng lâi,kui keng pâng huih-lâu-huih-tih,chòe-siaⁿ:án-ni lí ū móa-ì--bô?

Lāu-bú:"Look up in the dictionary"sī siáⁿ? kóng !

Han-chû:péng jī-tián

Lāu-bú gia̍h saⁿ-keng-á tùi Han-chû ê kha-chhng sut--lo̍h-khì,koh mn̄g "Use your head,then think it over " sī siáⁿ

Han-chû:ēng lí ê thâu-khak sió siūⁿ 1-ē...

Láu-bú:lí sí thiau-kang beh kā góa kek--sí sī-m̄ !?(m̄ chai àn tó-ūi sa 1-ki kòng-thûi-á chhut--lâi)

Han-chû khòaⁿ m̄ sī sè,kóaⁿ-kín kóng:góa chai,góa chai...sī pē-bú thiàⁿ kiáⁿ tn̂g-lâu-chúi ê ì-sù..

Láu-bú:án-ni koh chha-put-to,hó--lah,khah-chá khùn,khùn khah ū bîn--leh

Thursday, January 30, 2014

論籃球ê用語kap僻話

論籃球用語/僻話有的咱通來參考廣東話

代先來講Dunk,華語有講扣籃,飛扣,灌籃,爆扣,爆灌等等規tho͘-lá-khuh的講法,來表示無共程度,輕重的dunk,通講真幼,英語嘛有另外講做Slam dunk,"Dunk"的粵語共款分到kài幼,入樽>鋤樽>爆樽>爆籃等等

英語Alley-oop,台灣華語翻了較囉唆講做空中接力灌籃,平素咱有咧拍球/看球的儂大部分嘛是綴英語講Alley-oop,廣東話號做拆你屋或者簡稱拆屋,拍算共款是對英語來的音譯

台/華語空心球或者chhoah-khèr(擬聲詞),這佇粵語講做穿針(球)!有讚無?有

英語Air ball,台灣華語講做麵包球,台語講肉包(Bah-pau)是常用詞,這我聽著的粵語(港澳)嘛是綴英語叫法

Block台灣華語蓋火鍋,中國普通話蓋帽,咱儂話???(請逐個賜教)廣東話講做拍烏蠅(就是phah hôo-sîn啦),或者封波

Lay up兩岸的北仔話攏是上籃,佇台灣Tsiūnn-nâ捌聽著,粵語講做走籃,有合咱儂話無?我毋知

無儂共汝擋lay up閣無入去,台語是放銃,普通時邊仔的儂會加喝講一句:幹!落漆!即號佇廣東話講炒粉,哈哈心適

球彈規半晡則入,廣東話是牛屎波,台語普通講:屎--著的

台灣華語"卡位",台灣閩南語我暫時毋捌聽著按怎講,粵語講搶位,我感覺和咱儂話嘛有合

跤扭著,台灣球界普遍有講反船(píng-tsûn),指頭仔跩
著,有講食菜脯,台灣華語嘛有吃羅蔔亁

Friday, December 6, 2013

Lí hiaⁿ góa tī

Kin-á-ji̍t sī ta̍t-tit kì-liām ê ji̍t-chí,Chiang-chiu ê kài-sè ko-chhiú Tu-ko-êng lâi kàu Tâi-oân iû-lám

ē-tóe ín-iōng Lo̍k-káng ê Khó͘ Ka-ióng lāu-su tī bīn-chheh ê bûn(Lo̍k-káng khiuⁿ)

Tsa̍h-ji̍t Hok-kiàn Tsing-tsiu ê bân-lâm-gír tāi-sir Lîm Kiàn-hui sian-sinn lâi Tâi-pak hóng-būn. Guá tsham Ia̍p Sian-tsîn, Khu Tì-uí sann-tsio khìr Hiann-tī-tuā-pn̄g-tiàm tshēr Lîm--sian khai-káng. Kī i ê pâng-king lāi ná lim Tâi-uân bì-lù, ná kóng-thinn lia̍h-hông-tè. Tér-tér ê ln̄g-tiám-guā-tsing-kú, ū-iánn sī tshin-tshiūnn --lâng--sóo--serh--ê : ”Tsiú hông ti-kí tshian-pue siáu.”
Monday, August 12, 2013

晉江的械鬥

來翻寫+朗讀漳泉聖會報1906年第20部7卷的晉江的械鬥

論晉江的械鬥,以前的報有幾若儂講起不止詳細,今我愛閣講起來上報,是屬後來的情形,也漸漸向望看報的兄弟姐妹會得通常常替即項代誌祈禱

佇無幾日前林佮股常常咧相刣,逐擺的中間有盡大拼,死的,受傷的到袂算得,是因為佇即時五榖欲大欉佮成熟的時,逐儂佇較遠的田園攏拋荒無作,不過佇鄉里口作淡薄來啞飽但定,所以對敵若來損五榖,提五榖,姑不將著出力佮伊抵敵,也閣常常有紲掠,佮用計智來相陷害的事

佇兩三禮拜前股裡用計智來害林,致到林受盡大悽慘,股裡用就聚集幾若隊兵用鉸剪割的法,將所聚集的兵分做兩爿,逐爿有兩三隊,就去覕佇較低的所在,予林即爿的儂看袂得著,閣佇後面有另外分一隊是欲假khau五榖弄林,看林會出來佮in接陣,來陷落in所用的計啊無,無派胚林定定出來佮in相刣,in那退,林那進,林拍算是驚in,就出力直直進前追趕in,無拍算已經入佇股裡所張的羅網內,所以股裡所埋伏的兵看見林已經入中地,就做一下發起圍圍來攻擊伊

慘啊!林受困佇中央,僫得走出,通可憐啊!彼日死的有儂講是十二個,有儂講是八個,六個,三個,總是無確實的憑據通知,獨獨通拍算林佇即日有受大受真大悽慘,所通知的就是古裡有抾著林所放捒的銅砲銃是四十二支,槌仔佮別號的家私無算,閣,林受傷的有小百儂,真正通可憐

總是猶過有閣較通可憐的,就是佇成禮拜前有十一個塔頭,埕坪,縣後,只三所在的儂聚集來紲掠柯村,洋宅的儂,無拍算有一個平時是真gâu相刣,gâu攑旗的儂予in掠著,已經掠著了,彼爿的儂就來追,in就故意將彼儂做箭靶,就是將伊吊佇樹頂,然後則用銃來拷,用槌來殘,予伊盡在艱苦死,看見的儂替伊傷心流目屎

佇較早林也捌掠著股裡一儂是用汽油淋佇伊的身軀,然後則用火來燒伊,哎呀!即號野蠻的百姓,生番的族類,用即號歹法來相款待,毋知啥物時則會煞,看報的兄弟姐妹,敢毋著替伊迫切祈禱上主嗎?向望無偌久,晉江縣會出力辦理,予即個大的災禍會煞,是心所願

B.B寫


Sunday, August 11, 2013

傷心啊!可憐啊!

翻寫漳泉聖會報1905年第19部,10卷

這規若年內泉州南門外相刣無時煞,差不多無一所在無相刣,無一條路無teh搶剝,相刣毋是一鄉拄一鄉,逐擺是兩爿結聯幾十鄉,幾百,親像現時猶有所在佇金井的地方就是姓施佮姓吳,佇金井所屬的地方,前港的所在,兩爿幾十鄉,死六十外,現時猶未直,這是金井的北爿

佇金井的西北有姓林佮雜姓,兩爿成百鄉,相刣年外久,死儂已經成百儂,ná久ná傷重,聽見in teh講,早in兩爿捌相刣36年,慘啊!

閣一所在第一傷重的,就是姓劉佮姓蔡,兩爿結聯十姓,共兩百外鄉,對東海到西海(就是對東石到深滬)對南海到北海(就是對圍頭到祥芝,蚶江)因為姓蔡的通族攏有混一個相刣,所以石獅,祥芝,蚶江遐的姓蔡的攏在內,第一慘的就是金井的東西南北做大戰場,東到西40外里(官里70里)南到北20外里(官里30里)日日有遮的可憐的事,敢彩相刣是佇濟濟的所在,就濟濟儂死,所用是銅砲,牛腿銃,后螺銃,十響,十八響,大kòng

敢彩是庄儂相掠,掠著無論濟少儂就活刣,雖是老儂,囡仔也是刣死,敢彩是cheng拼,5月14日有一鄉名西湖,差不多有500儂teh徛,一爿是姓蘇佮王,屬劉彼爿,姓洪較濟儂,是屬蔡彼爿的儂,代先是蔡的儂來燒蘇佮王,後來是劉彼爿來燒洪,即個鄉里兩爿攏未chhap,也毋知,忽然拄著一個事,儂雖是有走出,但是錢銀物件攏受搶,厝宅攏受燒,可憐啊,姓洪遐的好額儂,生理儂,大厝,tann連地基也無去,遐的儂空手出門親像鳥一樣

閣即8月初5到初10日倚金井街有一鄉名鈔岱,(離禮拜堂差不多半里)真大鄉里,差不多有三千儂,分做兩爿,一爿是姓陳,王,郭佮雜姓,是劉彼爿的儂,一爿姓洪,是蔡的儂,兩爿相合徛做一鄉里,本是相親,毋捌冤家,tann因為兩爿相刣,就相連累,代先去幫贊in兩爿,後來佇本鄉相刣,後來外鄉的家私來相幫贊,到路尾洪的儂退,就in的厝宅攏受燒燒去,財物攏受搶,可憐啊,遮的儂攏四散,tann無厝宅

彼爿無受燒的陳,王,郭真驚,現時攏走,因為in想洪,蔡嚷代先的確無放in煞,的確會燒毀in的鄉里,所已濟濟鄉里攏將in的財物the̍h走,暝日用儂teh固守,真可憐啊,到tann死的儂真濟,僫得煞,官府攏未來辦理,即個大戰場的內面阮金井4間理拜堂佇in中間,雖然無慘,猶kú受濟濟連累,請列位替阮祈禱,這是論金井附近的事,若論通晉江屬的相刣,猶真濟所在,實在是生番的地界,真可憐啊

許聲炎  寫

P.S:晉江在地儂將即個事件稱呼做都蔡冤

Thursday, July 25, 2013

樹奶帶佇晉江東勢的講法

樹奶帶(tshiū-lin-tuà)簡稱樹奶(泉lin /同 ni /漳 ling) 英語: Rubber band

佇石獅市閣有晉江東勢倚海的所在像深滬(Tshim-hǒo/ǒo),英林(Oo-nâ),金井(Kim-tsínn)將Rubber band讀做五碼或者滷碼(ngóo-má/lóo-má)調值:ngoo24/loo24-ma44,凡勢閣有幾落種變體,愛請晉/石朋友補充

源頭照講是來自呂宋的他加祿語(Wikang Tagalog) goma,他加祿語敢是吸收英語的rubber著毋知影,去呂宋趁生活的晉江儂誠濟,所以加減有吸收一寡呂宋的話,來自呂宋的外來語閣有má-kín(ma24-kin44)或者是má-kìn(ma24-kin42)就是針車


Saturday, June 22, 2013

南靖(Lâm-chēng)

(Chit-phiⁿ bûn iōng Chiang-chiu khioⁿ lâi siá)

Téng- kò-goe̍h bô-ì-tiong thiaⁿ tio̍h goán lāu-pē kóng tio̍h lán ê Tn̂g-soaⁿ-chó͘ sī seng kàu Thô-hûiⁿ,bóe--á chiah sóa lâi Tâi-pak--ê,che hō͘ góa put-chí hò͘ⁿ-kî,chīn sioⁿ beh chai-iáⁿ goán chó͘-sian sī tah-lo̍h ê lâng,m̄-kú mā m̄ káⁿ kee mūi,in-ūi góa chai goán pâ í-keng jīn-tông Tâi-oân,tùi che bô chhù-bī,mūi sioⁿ chē kiaⁿ liáu hông mēe,tsa-huiⁿ hioh-kèe koh tún--khì chhù--ni̍h, teh chia̍h-pūiⁿ ê sî,siōⁿ beh koh thàm-thiaⁿ khòaⁿ māi,góa chiū mūi i kóng lán ê chó͘-sian sī seng kàu Thô-hûiⁿ tah-lo̍h khiā-khí ?m̄ chai i kám sī thiaⁿ m̄ tio̍h--khì,kéng-jiân ti̍t-chiap kē góa kóng,lán Tn̂g-soaⁿ-chó͘sī tùi Lâm-chēng lâi--ê

Thiaⁿ liáu ke̍k hoaⁿ-hí,goân-pún àn-sùiⁿ seng thàm-thiaⁿ éng-kòe chó͘-sian tiàm Thô-hûiⁿ tah-lo̍h góa ka-tī chiah lâi-khì chhâ,siōⁿ bē kàu sio-tāⁿ-lō͘ hō͘ góa chai-iáⁿ goán ê chó͘-sian sī Lâm-chēng lâng,tong-jiân koh siōⁿ beh mūi sī ná hioⁿ-lí,bó͘-mí chng,in-ūi  Lâm-chēng mā ū chi̍t-kóa Kheh-lâng,góa mā chīn sioⁿ beh chai goán tàu-tí sī Kheh-lâng a m̄-sī ?ōa á-bōe kóng,pâ tio̍h kóng i tùi hia mā bô kám-chêng tī teh--ah,góa tio̍h bô mūi,āu-pái iáu-ū ki-hōe

Taⁿ beh kóaⁿ-kín lâi o̍h Chiang-chiu ōa,chóng--sī ū chi̍t-kóa khioⁿ tùi góa lâi kóng chīn oh,pí-lūn kóng Chiang-chiu khioⁿ ê tē-gō͘ siaⁿ pún-tiāu ê tiāu-ta̍t sī 213,chit-ê 213 góa kóng bē hó-sì,tē-peh siaⁿ ê pún-tiāu mā sa-bô-cháng,nā-chhiōⁿ kah Choân-khioⁿ sio-kāng,tān-sī bô oân-choân kāng-khoán,chhun--ê khah te̍k-sû ê ūn-bó tio̍h ài khì sí-kì,hi-bāng āu-ji̍t-á ē-tàng iōng pêⁿ-pāng ê Chiang-chiu ōa tún--khì Lâm-chēng hām goân-hioⁿ ê lâng kóng-ōa