Thursday, March 21, 2013

庸夫俗子&男婦老幼

Pak-á-ōe:凡夫俗子,Lán ài kóng:庸夫俗子 (Iông-hu sio̍k-chú) chiah chiàⁿ-káng,庸--jī sī ài thak chòe ē-piâⁿ(tē-5 siaⁿ)

Pak-á-ōe:男女老幼,Lán ài kóng:Lâm-hū nó͘-iù(男婦老幼),koh ū chi̍t ê kóng-hoat:Lâm-tōa lú-iù(男大女幼)


Lâm-tōa lú-iù(男大女幼) sī Tō͘ Kiàn-hong(杜建坊) sian-siⁿ só͘ thê-kiong--ê

No comments:

Post a Comment