Saturday, March 16, 2013

晉江風味謠

晉江東石ê朋友國--仔去外口食塗筍凍ê時翕一張像予我看,我感覺不止仔媠氣,決定欲kā伊糊來我ê Blog,是一條晉江風味謠,真鬥句,我特別用in ê晉江腔來標音

靈水菜脯雙頭青,老儂食了會後生
(Lîng-tsuí tshài-póo sang-thâu tshinn,lǎu-lâng tsia̍h liáu ě hǎu-sinn)
東石蚵煎雙面赤,大儂囡仔計愛食
(Tang-tsio̍h ô-tsian sang-bīn tshiah,tuā-lâng kán-á kè ài tsia̍h)
深滬魚丸馬鮫羹,翁某食阿煞相爭
(Tshim-ǒo hîr-înn bé-ka-kinn,ang-bóo tsia̍h á suah sann-tsinn)
安海食珍糕,百年老字號
(Uann-hái si̍t-tin-ko,pah-nî lǎu-jī-hō)
金井紅仁蠘,龍湖金墘鱉
(Kim-tsínn âng-lîn-tshi̍h,Lîng-ôo kim-kînn-pih)
塗蒜凍是食原湯,欲買去揣蕭下村
(Thôo-sǹg-tàng sǐ tsia̍h guân-thng,berh bué khìr tshēr Sio-ě-tshng)
正港青陽燒肉粽,祖舖就佇秀士巷
(Tsiànn-káng Tshing-iông sio-mah-tsàng,tsóo-phòo tsiū tǐr siù-sǐr-hāng)
衙口塗豆雞肉味,去到呂宋較值錢
(Gê-kháu thô-tāu kue-hia̍k bī,khìr kàu Lǐr-sòng khah ta̍t-tsînn)
赤獅米粉上幼筒,免參味素家己芳
(Tshiah-sai bí-hún siōng iù-tâng, bián tsham bī-sòo kǎi-kī phang)
欲揣小食晉江去,包汝到搭計滿意
(Berh tshēr sió-tsia̍h Tsìn-kang khìr,pau lír kàu tah kè muá-ì)


註解:1.後生(hǎu-sinn)著是少年ê意思,是泉州的慣用詞   2.囡仔泉腔讀做kán-á   3.深滬是晉江ê地號名,較特殊ê是滬--字讀做ǒo,這敢彩著kap台灣下港有儂會kā高雄ê雄讀做iông共款,聲母h落--去  4.魚丸泉州讀做hîr-înn,毋是uân 5.泉州講ê馬鮫羹就是台灣講ê塗魠魚羹  6.塗蒜凍佇泉州實際讀音是thôo-sǹg-tàng,中央彼字拍算是"蒜"則著,但是廈/漳計是讀做sún,所以寫塗筍凍/塗蒜凍攏會用得,佇遮因為是寫泉州腔所以寫做塗蒜凍  7.食珍糕(Si̍t-tin-ko就是華語ê桔紅糕)  8.蕭下村(讀音Sio-ě-tshng)蕭--字讀sio,毋是siau  9.燒肉粽ê肉--字泉州腔讀mah,毋是bah   10.雞肉,泉腔讀kue-hia̍k,毋是kue-bah/mah  11.呂宋(Lǐr-sòng)菲律賓舊名 (P.S:五叔公是泉州地區一個咧賣塗蒜凍ê聯鎖店)No comments:

Post a Comment