Thursday, March 14, 2013

Chiang-Choân hōe-koán Tâi-oân hun-pō͘ ê sió chū-hōe

Chiang-Choân hōe-koán(漳泉會館) sī 1-ê tī Facebook thó-lūn Bân-lâm-ōe ê siā-thoân,sè-kài kok-tōe ê lâng to ū,téng lé-pài kap Iap--sian koh ū A-thiⁿ 3-ê lâng tī Tâi-pak kìⁿ-bīn,góa chin hán tit tī Tâi-oân kui-kang lóng ēng Bân-lâm-gú khai-káng,tû liáu tńg-khì chhù--nih ē kóng,koh ū chòe-peng ê sî ē khah chia̍p kóng,í-gōa ê sî-kan chin-chiàⁿ thang kóng lóng sī kóng Pak-kiaⁿ-ōe--ê,tian-tó sī kū-nî khì Hok-kiàn ê sî,ta̍k-ji̍t kè sī kóng bú-gú,siūⁿ-siūⁿ--leh kám-kak chin hoâi-liām mā kám-kak put-chí pi-ai,tī hiān-chhú-sî Tâi-oân chit-chióng khoân-kéng iû-kî gún tsit-iân ê,góa si̍t-chāi sī bô hoat-tō͘ thang kian-chhî,góa kap Ia̍p--sian lóng ū chit-khoán ê khòaⁿ-hoat,chóng--sī chit-pái ê chū-hōe chin chán2 comments:

  1. Goá cin ohtit sióngsiōng Khu Tì'úi phó͘thongsî'á kui kang leh kóng Koaⁿ.

    ReplyDelete