Tuesday, March 26, 2013

KI-TOK-TÔ͘ KAP TÂI-OÂN KOÀN-SIO̍K

Kin-á-ji̍t tī tha̍k-chheh-koán chiò chit-pún KI-TOK-TÔ͘ KAP TÂI-OÂN KOÀN-SIO̍K tńg--lâi khòaⁿ,che sī tē-saⁿ pán(1959),thâu-pán sī 1955 nî hoat-hêng--ê,chok-chiá sī N̂g Bú-tong(黃孟冬)

Chit-pún chu chú-iàu siāu-kài Tâi-oân thoân-thóng ê bîn-kan sìn-gióng kap song-hí-sū téng-téng,tùi góa chit-iân ê lâng lâi kóng ē-sái o̍h tio̍h put-chí chōe,chiông-tiong mā ū bōe chió Khóng-chú-jī ê kó͘-bûn kap liân-tùi,ū Khóng-chú-jī kap Lô-má-jī tùi-chiàu,mā ē-tàng o̍h Hàn-bûn,kám-kak chin chán

Lāi-bīn tùi Tâi-oân bîn-kan sìn-gióng koh ū khiàn-sńg lóng khe-khó kah ke̍k siông-sè,pau-koat Chiang-chiu-lâng kap Choân-chiu-lâng ê cheng-chha,pí-kàu Chheng-tiâu sî-tāi ê bûn-hiàn N̂g--sian só͘ siá ê kù-hoat góa kám-kak chin chiap-kūn tong-kim Tâi-oân Bân-lâm-ōe ê kù-hoat,góa tha̍k liáu chin sūn,m̄-kú mā sī ū chiâⁿ chōe gú-sû ta̍t-tit góa ha̍k-si̍p


No comments:

Post a Comment