Monday, February 4, 2013

Seddiq是怎樣來稱呼台灣ê漢人?

1.台灣ê閩南儂Seddiq是稱呼做Mukan(台羅:Mú-kàn),Mú是講話的意思,kàn著是閩南語的"幹",意思著是真愛講"幹"的族群,無譬相ê意思,即个名稱我感覺真讚,台灣閩南族群定定為著族群名稱咧起冤家,我個人是感覺即个Mukan buē歹,會使罔叫

2.台灣ê客儂Seddiq kā號做Khí-làng(台羅),著是客儂ê意思,源自閩南語

3.49年則來ê外省儂稱呼做Té-luh(台羅),意思是大陸,毋知是源自閩南話抑是其他ê漢語

Mú-kàn閣有Té-luh是in對台灣漢人ê總稱,兩个攏會用得

P.S:Seddiq(華語:塞德克族)是台灣原住民族ê其中一族

No comments:

Post a Comment