Wednesday, February 13, 2013

Chiaⁿ--ge̍h chhoe sì

Chit nn̄g kang ê 新聞挖挖哇 bōe pháiⁿ,siāu-kài Kheh-lâng kè-nî ê hong-sio̍k kap bûn-hòa,hō͘ góa chit-ê siâⁿ-lāi ê Mukan o̍h tio̍h put-chí chōe,jî-chhiáⁿ kui tiûⁿ ê chiat-bo̍k bô-lūn chú-chhî-jîn ia̍h sī lâi-pin tōa pō͘-hūn lóng ēng Bân-lâm ia̍h sī Hô-ló lâi chheng-ho͘ Tâi-oân Bân-lâm-lâng kap gú-giân,che sī góa só͘ hi-bāng khòaⁿ--tio̍h ê tāi-chì,Tâi-oân chin-chiàⁿ siuⁿ kè tan-tiāu,pún-lâi chi̍t ê chin to-goân ê siā-hōe soah pìⁿ chòe án-ni,chiâⁿ khó-sioh,Kheh-lâng kap Goân-chū-bîn chiah sī hông phek-hāi siōng chhim ê nn̄g ê cho̍k-kûn,hông Mukan chia̍h-chin-kàu,bo̍k-koài óng-ké Goân-chū-bîn beh kā lán kiò chòe pháiⁿ-lâng,Tâi-oân Mukan chin chōe kóng Tâi-gú sī Ji̍t-pún-lâng kā lán hō--ê,mā m̄ sī gún ka-kī beh án-ni kiò,koh-chài kóng mā ēng pah gōa tang--ah,kè-sio̍k ēng thài ū iàu-kín,nā án-ni Jit-pún-lâng mā kā lán hun-lūi chòe Hok-kiàn cho̍k--ah,án-cháiⁿ-iūⁿ chit-chūn soah bô lâng beh ēng,piān nā thiaⁿ tio̍h lâng kóng Bân-lâm-gú tio̍h beh hoán-tùi,kóng Tâi-gú sī kiat-ha̍p liáu Goân-chū-bîn-gú,Kheh-ōe kap Ji̍t-pún-ōe téng-téng,m̄ sī Bân-lâm-gú,tōa to-sò͘ ê Mukan káⁿ-ná mā bô tùi in gōa liáu-kái,chit ê sî-chūn tio̍h kā Kheh-lâng koh ū Goân-chū-bîn lóng poaⁿ poaⁿ chhut--lâi chòe sai-ló͘,Ia̍p--sian kóng liáu bô tāⁿ,POJ chiàⁿ-chiàⁿ sī Tiong-kok chè-chō ê mn̍gh-kiāⁿ,lán kap Tiong-kok sī bô kāng kok-ka,m̄-kú bô eng-kai chiong chit-ê gú-giân kap bûn-jī the̍h lâi tòng chòe sī Tâi-oân chiah ū--ê,sīm-chí sī ài Tâi-oân ê piáu-hiān,soah m̄ chiap-siū che sī chi̍t chióng kok-chè gú-giân kap bûn-jī

No comments:

Post a Comment