Friday, January 18, 2013

Gia̍h-kê

Tī chit-ê kôaⁿ-giuh-giuh ê àm-mî iū koh teh siūⁿ lí,siūⁿ tio̍h lí ê bīn,lí ê hái-kat-á,koh ū lí ê siaⁿ-seh,hun-khui chiah-nī kú,sǹg-sǹg--leh mā beh gō͘-nî--ah,í-chêng góa chin àng-láng,m̄-chai siáⁿ-me̍h hō-chòe tin-sioh,góa chiok hiong-sí,hit-sî lí kóng bōe koh-chài siong-sìn ta-po͘-lâng,hō͘ góa chin chū-chek,liáu-āu tio̍h it-ti̍t lóng bô liân-lo̍k,it-ti̍t-kàu kū-nî chiah the̍h-chhut ióng-khì mn̄g lí chòe-kūn kè liáu án-chóaⁿ,lí kóng lí ū lâm-pêng-iú--ah,góa chin hoaⁿ-hí,siūⁿ kóng lí nā chiâⁿ-si̍t ūi tio̍h góa chit-ê húi-lūi ê lâng tio̍h m̄-khéng koh-chài siong-sìn pa̍t-ê ta-po͘ án-ni chin-chiàⁿ sī m̄-ta̍t,lín nn̄g ê lâng ê siōng-phìⁿ góa mā khòaⁿ--tio̍h ah,chin sù-phè,hi-bāng lín nn̄g ê ē-tàng ū hó kiat-kó,góa bōe koh-chài kā lí kiáu-jiáu,ta-po͘-lâng tio̍h sī án-ni,hoah chhé tio̍h chhé,bô-tap-bô-sap,í-āu chiah ē hoâi-liām kap hiō-hóe

Lâng lóng ē tōa-hàn,mài koh siūⁿ che bô ì-gī ê tāi-chì,hiòng chiân khòaⁿ,kui-sim chòe góa ê khang-khè khah ū-iáⁿ

No comments:

Post a Comment