Friday, January 11, 2013

Sù-sī ê Hàn-jī sī 次序

Tâi-oân iu-sè-khiuⁿ ê "sù-sī"chit nn̄g-jī  TÂI-OÂN KÀU-IO̍K-PŌ͘ chhui-chiàn iōng-jī sī 四序,m̄-kuh tī Hok-kiàn Chiang-chiu tōa-pō͘-hūn lóng tha̍k chòe chhù-sī,tī Choân-chiu mā ū tha̍k chhìr-sīr--ê,Ē-mn̂g sī tha̍k chhù-sū,Hàn-jī chiàu-kóng sī 次序 chiah tio̍h,Tâi-oân kám-ū án-ni tha̍k góa bô liáu-kái,tōa-pō͘-hūn thiaⁿ tio̍h ê lóng sī sù-sī,chìn-chêng bat khòaⁿ kè chi̍t-ê hóng-mn̄g Lo̍k-káng-lâng ê iáⁿ-phìⁿ,hit-ê Lo̍k-káng-lâng sī tha̍k sìr-sī,tī Tâi-oân chiām-chhiáⁿ koh m̄-bat thiaⁿ tio̍h ū lâng kóng CHH siaⁿ-bú--ê

Kin-á-ji̍t tu-ko-êng(Lîm Kiàn-hui) kóng Tâi-oân kóng ê sù-sī kî-si̍t tio̍h sī kiâm-chúi-khiuⁿ(鹹水腔),kiâm-chúi-khiuⁿ tī Tâi-oân sī kiò chòe Koan-biō-khiuⁿ(關廟腔),ha̍k-su̍t miâ-chheng sī chhut-kui-sî(出歸時),kán-tan kái-seh chiū-sī bô "CHH"chit-ê siaⁿ-bú,lóng pìⁿ chòe "S" siaⁿ-bú,tû liáu sù-sī chit-ê sû í-gōa Tâi-oân koh ū chi̍t-jī mā ū kiâm-chúi-khiuⁿ,tio̍h sī "千" chit-jī,(千 ê bûn-im sī chhian),kú chi̍t-ê lē:"Sian kóng lóng m̄ thiaⁿ"(kàu-io̍k-pō͘ sû-tián kā chit-jī "sian" siá chòe"仙"),sū-si̍t chit-jī chiàⁿ-chiàⁿ sī 千,tha̍k "sian" sī kiâm-chúi-khiuⁿ,só͘-í Tâi-oân-ōe lāi-bīn mā sī ū chi̍t-jī pòaⁿ-jī sī kiâm-chúi-khiuⁿ--ê

1 comment: