Friday, January 4, 2013

Tâi-pak-kok

Goân-pún chin bô siūⁿ beh siá chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ,m̄-kuh si̍t-chāi sī tòng-bōe-tiâu--lo͘h,thâu-seng tī Facebook khòaⁿ tio̍h ū lâng tah chi̍t tiuⁿ tô͘,hit-tiuⁿ tô͘ sī chi̍t tiuⁿ ēng Tâi-gú-bûn siá--ê hái-pò,tōe-tiám sī tī Tâi-pak,chiàu-kóng che kun-pún bô siáⁿ,sī chi̍t ê hó--ê tāi-chì chiah tio̍h,put-jî-kò i siá kóng:"Tī Tâi-pak-kok kèng-jiân ē chhut-hiān Tâi-gú-bûn",ku-koài--leh....kám-kóng Tâi-gú-bûn tio̍h it-tēng ài ē-káng-lâng chiah ē-ēng-tit siá--sī-m̄?koh ēng "Tâi-pak-kok" chit-khoán ê gú-sû lâi keng-thé,kóng siáⁿ-me̍h Tâi-pak-kok ia̍h-sī Thian-liông-kok koh bô-iàu-kín,góa beh kóng--ê tiōng-tiám m̄-sī tī chiâ,Tâi-pak ê tōa-khoân-kéng sī kóng Pak-kiaⁿ-ōe ûi-chú,che sī bô tāⁿ,sui-bóng sī án-ni,kám ū su-iàu kóng chit-khoán ōe?Lâm-pō͘ ê chêng-hóng kám ū-iáⁿ hó chiâⁿ chōe?Tâi-gú-bûn pún-lâi tio̍h chin jio̍k-sè,i ē-tàng tī kong-khai ê tiuⁿ-ha̍p chhut-hiān lán tio̍h ài kó͘-lē chiah tio̍h,thài ē koh ài khau-sóe gún Tâi-pak-lâng?sin-ûi chi̍t ê Tâi-gú-bûn ê kong-chok-chiá kóng chit-khoán ōe góa kám-kak m̄-sī chin kàu-kak

Tâi-bûn-kài ê ū bōe chió lâng lóng sī khiā tī ka-kī ê chèng-tī li̍p-tiûⁿ leh kóng-ōe,siuⁿ kè chèng-tī-hòa,(tong-jiân m̄-sī choân-pō͘)góa chi̍t ê siàu-liân-lâng kóng án-ni sī khah bô-tōa-bô-sòe,tān-sī góa chiū-sū-lūn-sū,tio̍h in-ūi Tâi-pak khah chōe lâng chi-chhî Kok-bîn-tóng tio̍h tùi Tâi-pak bô hó ìn-siōng,liân Tâi-pak chhut-hiān chi̍t tiuⁿ Tâi-gú-bûn ê hái-pò khiok ài khan-thoa tio̍h chèng-tī,Tak-pak koh-chài kóng mā-sī Tâi-oân ê chi̍t pō͘-hūn,chhùi kóng Tâi-gú,chhiú siá Tâi-gú ū siáⁿ-me̍h ku-koài?"Tâi-gú" í-keng hō͘ chōe-chōe lâng só tī leh Tâi-oân,in-ūi chèng-tī beh kap Bân-lâm-gú toān-choa̍t koan-hē,chit-chūn koh kóng chit-hō hêng ê bōe-su káⁿ-ná pìⁿ chòe beh kā "Tâi-gú" só tī leh ē-káng?góa ê bú-gú thêng-tō͘ bô hó,ta̍k-ūi Tâi-bûn kong-chok-chiá góa lóng chin kèng-pōe,mā tī lín siá ê chheh ia̍h-sī lūn-bûn o̍h tio̍h put-chí chōe,m̄-kuh góa bô kah-ì ēng chèng-tī ê kak-tō͘ kā "Tâi-gú" só tī leh Tâi-oân,sīm-chí sī só tī leh Lâm-pō͘,án-ni chin bô kok-chè ê gán-kong

Góa chāi-lâi tio̍h sī chú-tiuⁿ Bân-lâm-gú sī kok-chè gú-giân,Pe̍h-ōe-jī(pau-koat hàn-jī su-siá)mā sī chi̍t chióng kok-chè bûn-jī,m̄-sī kan-na Tâi-oân chiah ū--ê,góa tùi Bân-lâm-ōe chit-ê sû bô hoán-kám,ē-tàng chiap-siū,lán tī Tâi-oân koàn-sì chheng-ho͘ che sī Tâi-gú sī bô būn-tôe,Bân-lâm-ōe sī chin ha̍p-lí ê ha̍k-su̍t miâ-chheng,chhiáⁿ m̄-thang ēng chèng-tī ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ-thāi,chûn-nî TÂI-OÂN BÛN-HA̍K-KOÁN chhut-pán ê TÂI-GÚ PE̍H-ŌE-JĪ BÛN-HA̍K SOÁN-CHI̍P,sui-jiân phiau-tôe sī siá Tâi-gú,put-jî-kò lán kā khòaⁿ lāi bīn ū bōe chió sī Tiong-kok Ē-mn̂g chhut-pán ê chok-pín--neh!,iû-kî sī tē-saⁿ pún ê "SI-KOA" lāi-tóe tōa-to-sò͘ lóng sī Ē-mn̂g chhut-pán--ê,POJ bûn-hiàn koh ū  chi̍t pún keng-tián tio̍h sī "PIT-SOÀN Ê CHHO͘-HA̍K",sī chi̍t pún POJ ê sò͘-ha̍k khó-pún,chiông-tiong ū chi̍t phiⁿ "KÌ-SIÀU Ê HOAT-TŌ͘" mā siu tī TÂI-GÚ PE̍H-ŌE-JĪ BÛN-HA̍K SOÁN-CHI̍P lāi-bīn,sī-kóng chit-pún sò͘-ha̍k khò-pún chiàⁿ-chiàⁿ mā sī tī Ē-mn̂g hoat-hêng--ê,chit-thò TÂI-GÚ PE̍H-ŌE-JĪ BÛN-HA̍K SOÁN-CHI̍P ê hoat-hêng ū chi̍t ê tiōng-tiám tio̍h sī in beh chèng-bêng Tâi-gú pe̍h-ōe-bûn su-siá ê le̍k-sú sī pì Tiong-kok 54 ūn-tōng koh khah chá--ê,tān-sī mā chiâⁿ hó chhiò--neh,kì-jiân án-ni sī án-cháiⁿ-iuⁿ beh siu-lo̍k tī Tiong-kok chhut-pán ê chok-phín?iah koh ū Kam Ûi-lîm bo̍k-su siá--ê Ē-MN̂G-IM SIN JĪ-TIÁN ūi-siáⁿ-me̍h chit-chūn ài kái chòe  Kam Ûi-lîm "TÂI-GÚ JĪ-TIÁN"??

Lán bô eng-kai ēng chèng-tī ê kak-tō͘ lâi khoài chit-ê gú-giân kap bûn-jī,ài ū kok-chè ê gán-kong,góa siūⁿ án-ni tùi "Tâi-gú" ê hoat-tián chiah sī hó--ê

No comments:

Post a Comment