Wednesday, January 2, 2013

籃球

開始學拍籃球是我10年前讀國中ê時,彼時ta-poo囡仔攏真痟NBA,我閣會記得有一擺老師叫逐个上台講家己ê偶像(ngóo-siōng),我講我合意L.A Lakers ê Kobe Bryant,彼tang陣Kobe雖bóng佇Lakers做二兄(大--ê是Shaquille O'neal)毋過Kobe已經真衝(tshìng)閣不止仔大牌,足有人氣,因為伊拍球好看技術誠讚,定定有儂會the̍h伊kap 已經退休ê Michael Jorden比較,隔無偌久新聞kap報紙攏報講Kobe強姦一个tsa-bóo囡仔,代誌舞kah真大條,原本伊ê外號是小飛俠,發生即个事件以後buē少儂攏叫伊做強姦犯,同學嘛三不五時kā我khau-sué一下,尾仔我著無啥咧關注伊--ah,因為感覺真見笑,不而過Kobe經過即个事件是愈來愈衝,到tann已經變做NBA上出名ê明星,真濟kap伊差不多時間出來ê NBA明星即陣毋是退休著是退時--ah

像講Vince Carter kap in小弟Tracy Mcgrady(T-Mac),兩个較早嘛kài衝,tsit-má大--ê嘛毋知退休--抑未?小弟T-Mac即陣走去中國CBA發展加入青島隊,球季一開始著連輸13場,輸kah 忝忝忝嘛予儂笑kah,閣有較早ê戰神Allen Iverson嘛走去中國CBA真lak-sue,tsit-má已經較罕咧看NBA,一kuá新出來ê儂計毋知影,早前會合意籃球有一个原因是愛看儂灌籃,啥物罰球線起跳,佇空中踅一輾,跳--起來球佇跤縫軁過攏真讚,毋過我上愛看Kiss the rim(英語)著是彼種儂跳--起來目睭甚至是規粒頭超過籃框彼號著號做Kiss the rim,即tsām仔佇美國有一个16歲ê高中生叫做Victor Dukes竟然嘛做會到,真正是驚死儂,佇Youtube有儂kā即个影片貼--起去,有趣味ê儂會使bóng看

No comments:

Post a Comment