Thursday, December 20, 2012

馬祖Má-tsóo

(即篇漢羅文用漢字濫台羅拼音書寫,無用傳統教羅)
離開馬祖已經一年外,雖然我進前毋是佇馬祖本島(南竿)做兵,是佇東引(東湧Tang-íng),不而過tsit-má聽著馬祖即个名毋知按怎嘛會感覺真懷念,真親切,馬祖是一个大多數ê台灣儂攏毋捌去著ê所在,凡勢有儂會想beh去綠島,澎湖,金門但是聽著馬祖著無興趣,即tsām仔馬祖儂用選票決定家己未來beh行ê路,著是in選擇博奕(phok-i̍k)事業拼經濟,以後kám會像澳門按呢tsiah成功無儂知,雖bóng博奕公投已經通過,m̄-kuh未來閣有buē少問題愛解決,譬如講機場ê重建,填海工程,kiáu間,飯店ê水電供給kám愛倚靠對岸等等規thoo-lá-khuh問題,政府嘛毋知敢真正有心beh舞,通講閣有真長ê路愛行,馬祖儂長年以來政府著無夠重視,較早兩岸咧相戰ê時代,金門kah馬祖ê生活攏真艱苦,到tann馬祖嘛是無啥物發展,猶原是"好山,好水,好無聊"(華語)

馬祖有儂teh徛起ê所在一般來講是四鄉五島,四鄉是南竿鄉,北竿鄉,莒光鄉kah東引鄉,五个島是南竿,北竿,東莒,西莒kah東引(東,西莒著是莒光鄉)閣有一寡無儂咧蹛ê島但是有阿兵哥咧顧--ê,比論講-亮島,馬祖事實著是福建省連江縣ê一部分,總人口差不多一萬儂,兩千空十年我拄去做兵本來著想beh抽外島,彼時想講上好ē-tàng抽著金門,因為第一金門嘛是講閩南話ê所在,而且腔口kah台灣有差想講kah當地儂交流會較趣味,第二外島放假攏是做一khùn放,比較台灣一禮拜放兩工有較好,但是想buē到我會抽著馬祖,而且閣是馬祖ê離島-東引,彼時我對馬祖完全無概念,kan-na知影馬祖嘛是台灣咧管--ê,賰--ê攏毋知,未去進前小可仔驚驚

來到東引了後,一開始感覺東引真suí,但是逐工攏咧看kāng款ê風景看久嘛會siān,馬祖在地儂是講福州話--ê,毋是閩南話,福州話佇當地in大部分稱呼做平話,著是因為是平素時咧講ê語言,所以號做平話,我完全聽攏無閣感覺真吵,in有ê儂嘛會曉講一寡簡單ê閩南話,東引ê建築嘛是福州味,佇馬祖本島會閣較濟,食--ê物件是夭壽貴,一碗滷肉飯賣60箍,閣無好食,m̄-kuh當地儂攏不止好款待阮,真好客情,我一直攏會記--得有一个駛計程車ê司機號做貴哥,伊真gâu講笑詼--ê,逐个攏愛坐伊ê車,in後生嘛是kah阮kāng梯--ê,奶名號做-毛毛(華語),有tang時仔我攏會問伊一寡福州話,不而過即陣攏已經放buē記--得,in老母是福州儂嫁來東引,規家伙仔攏講福州話,in-tau我嘛捌去,聽in咧講福州話真正是霧嗄嗄,佇東引熟似真濟好兄弟,歡喜代,艱苦代攏總有,雖bóng阮即沿ê做兵kah較早buē比,輕鬆誠濟,一年一目nih真緊著過,總--是想著嘛是會懷念

東引無像南竿,北竿會使坐飛機,無機場kan-na會使坐船,佇雞籠坐船過--去愛8點鐘,若是拄著先去南竿ê船班,上久愛坐12點鐘,舊年我退伍ê時轉--來台灣是坐13點鐘--ê,透早6點外佇東引落船(=上船)暗時7點外tsiah到雞籠,彼時是三--月海湧真大,船死父hiàn,我頭一擺坐船坐kah吐--出來著是彼擺,嘛算是一个退伍禮物XD

No comments:

Post a Comment