Thursday, December 13, 2012

O̍h siá Tâi-gú-bûn ê khí-in

Chū góa khai-sí o̍h siá Tâi-gú-bûn sǹg-sǹg--leh mā í-keng saⁿ-tang--lo͘h,sī cháiⁿ-iūⁿ góa beh o̍h siá Tâi-gú-bûn?che tio̍h ài tùi nn̄g-chheng khòng chhit nî kóng khí,hit-sî góa tng leh tha̍k tāi-ha̍k,kāng-pan ê tâng-o̍h ū chi̍t-tīn Hiong-káng-lâng,in-ūi ta̍k-kang lóng kap in tàu-tīn,só͘-í bô lōa-kú góa mā tī in-ê sin-siōng o̍h tio̍h Kńg-tang-ōe,siū tio̍h in-ê éng-hióng mā tè leh khòaⁿ Hiong-káng tiān-sī-kio̍k,khòaⁿ chi̍t-ē soah tiâu--ah,tùi Kńg-tang-ōe khai-sí chiâⁿ ū chhù-bī,lâng kóng gōa-kok-lâng pàng ê phùi khah phang tio̍h sī án-ni,hit-sî kám-kak in Hiong-káng-lâng tùi ka-kī ê bú-gú chiok ū chū-sìn,tian-tó lán Tâi-oân-lâng soah bô chit-khoán ê chū-sìn

Hiong-káng ū chi̍t-ê ián-oân hō chòe Lîm-Hong,ū chi̍t-pái góa tī bāng-téng o͘-pe̍h se̍h,khòaⁿ tio̍h chi̍t-ê sī-pîn sī Lîm-Hong kóng Bân-lâm-ōe,hit-ê sî-chūn góa koh sī àng-tóe chúi-koe,m̄-chai Bân-lâm-ōe sī siáⁿ óaⁿ-ko,sui-jiân khah-chá bat thiaⁿ--tio̍h chit-ê sû,m̄-kuh koh m̄-chai tàu-tóe kap Tâi-gú sī ū siâng ia̍h bô siâng,tio̍h tiám--ji̍p-khì khòaⁿ,khàu-iau...góa tio̍h chi̍t-kiaⁿ goân-lâi Lîm-Hong mā ē-hiáu kóng Tâi-gú,lî-chhiáⁿ kap gún-tau leh kóng--ê khiuⁿ-kháu siâng-siâng-siâng,chiah hoat-kiàn Tâi-gú kap Hok-kiàn ê Bân-lâm-gú sī kāng-khoán ê gú-giân,chit-má siūⁿ--khí-lâi chin-chiàⁿ sī chiok hó chhiò--ê

Lō͘-bé-chhiú-á koh hoat-hiān Tang-lâm-a chōe-chōe kok-ka ê hôa-jîn lóng sī kóng chit-hō ōe,lán-ê bú-gú kun-pún thang kóng sī chi̍t-chióng kok-chè gú-giân,góa tio̍h leh siūⁿ kóng Hiong-káng-lâng ê Kng-tang-ōe ū jī thang siá,án-ni lán ê ōe kám ū jī thang siá?tio̍h ka-kī chhē chu-liāu lâi khòaⁿ,āu-lâi tī nn̄g-chheng khòng kiú nî ê sî tī bāng-téng se̍k-sāi Hok-kiàn Chiang-chiu-lâng Lîm-kiàn-hui sian-siⁿ,i ū chi̍t-ê siā-thoân sī choan-mn̂g leh kà pat-lâng beh án-chóaⁿ o̍h siá Bân-lâm-ōe,góa mā tè leh o̍h,hit-sî góa lóng sī o̍h choân hàn-jī ê siá-hoat,lô-má-jī sī it-ti̍t kàu kū-nî chiah khai-sí o̍h,bé-á se̍k-sāi lú lâi lú chōe Tiong-kok Hok-kiàn ê pêng-iú,tùi ta̍k-ūi ê khiuⁿ-kháu mā khai-sí ū sió-khóa-á liáu-kái,mā tùi ka-kī ê bú-gú kám-kak chin ū chū-sìn,khah-chá góa chin khòaⁿ-khin ka-kī ê bú-gú,che lóng sī Tâi-oân kàu-io̍k ê sit-pāi,góa kéng-jiân chia̍h kah chiah tōa-hàn chiah chai Tâi-gú mā ē-tàng su-siá

No comments:

Post a Comment