Monday, December 17, 2012

論白話字

孔子字,唐儂字kap白話字即三个詞較早不時出現佇白話字文獻內面,進前潘科元老師捌詳細解說過即三个詞ê意思,孔子字著是指古早ê文言文書寫,唐儂字是指現代華語白話文ê書寫,白話字一般咱攏是指閩台語ê羅馬字書寫,而且是專門講傳統ê教會羅馬字,現chhú時經過台灣改良ê台羅拼音平平是一種閩台語羅馬字書寫系統,m̄-kuh一般咱bōe共伊當做是白話字,台羅hoân台羅,論真講我對白話字即三字ê意思有無共款ê看法,往過傳教士設計白話字ê時陣閩台語書寫閣真無普遍,讀冊儂lóng是寫孔子字,所以羅馬字著變做是白話字ê代名詞,但是我感覺白話字著是將咱家己講ê父母話逐字kā伊寫--出來,無論是用啥物款ê書寫方式,橫直是用白話teh書寫著是白話字

像chit-má閩台語ê三種主要書寫方式1.全漢字2.全羅馬字3.漢羅合用攏通講是"白話字"chiah著,雖bóng即三種ê書寫方式無啥共款,不而過攏是teh書寫咱ê閩台白話,竟然是咧書寫白話,按呢毋管是漢字,羅馬字,甚至是用漢羅合用ê方式來書寫攏總是白話字,閩台語嘛是一種國際語言,即陣親像我chit-má teh寫--ê即號字佇台灣大部分kā號做台語文,佇台灣按呢講當然是無問題,但是佇中國,東南亞嘛是有共款leh寫即號字ê儂,咱佇網頂嘛會kap in交流,即个時陣用台語文即个詞無講kài妥當,用白話字來稱呼我感覺bōe-bái,閣有羅馬字無論是傳統教羅ia̍h是台羅咱攏會使kā號做白話羅馬字,語言名稱嘛是siâng款,佇中國廣東著有bōe少儂kā廣東話稱呼做白話,我想台灣儂若beh kap其他國家ê友志交流除了閩台語,咱厝話,咱儂話閣會使用白話即个稱呼,攏bōe有爭議,真讚

No comments:

Post a Comment