Thursday, November 22, 2012

Saⁿ ê lú-hêng-ka

Ū saⁿ ê lú-hêng-ka hun-pia̍t sī:Sái-tháng,Tang-koe,koh-ū A-káu,ū chi̍t-ji̍t saⁿ-ê lú-hêng-ka sit-lō͘ kiâⁿ kàu chi̍t-ê chia̍h-lâng-cho̍k ê pō͘-lo̍k lāi-tóe,kiat-kó in saⁿ-ê hông chia̍h-lâng-cho̍k ê chhoan-bîn hoat-hiān,ēng soh-á kā in pa̍k--khí-lâi,chhōa khì hō͘ tiúⁿ-ló khòaⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ  chhú-lí,tiúⁿ-ló khòaⁿ-tio̍h chit saⁿ-ê lâng kóng:Sǹg lín saⁿ-ê hó-ūn,kin-á-ji̍t góa chòe siⁿ-ji̍t,bô siūⁿ beh chia̍h lâng,m̄-kuh ū jīm-bū beh kau-tāi hō͘ lín saⁿ-ê,tio̍h-sī lín saⁿ-ê lâng ài hun-pia̍t khì chhē cha̍p-ê ké-chí hō͘ góa

Saⁿ ê lâng thiaⁿ-kìⁿ che ōe tio̍h liâm-mi khì chhiū-nâ-á chhē ké-chí,kiat-kó Sái-tháng kā i chhē ê cha̍p-ê soāiⁿ-á chah--tńg-lâi,tiúⁿ-ló khòaⁿ-tio̍h kóng:Lí kā che cha̍p-ê soāiⁿ-á siap ji̍p-khì lí-ê hō͘-sòaⁿ-kéng lāi-tóe,bōe-sái chhut-siaⁿ,mā bōe-sái ū jīm-hô piáu-chêng,nā-bô tio̍h hō͘ lí sí !Sái-tháng ìn kóng:Siáⁿ-me̍h sī hō͘-sòaⁿ-kéng?tiúⁿ-ló kóng:Khàu-iau--ah,tio̍h-sī lí-ê kiok-hoe,thiaⁿ ū--bô?Sái-tháng kóng:che góa nà ē kham-tit--lah,tiúⁿ-ló kóng:Lí nā koh kā lín-pē ìn-chhùi-ìn-chi̍h góa tio̍h ti̍t-chiap hō͘ lí sí !

Sái-tháng tio̍h chiàu tiúⁿ-ló ê ōe khai-sí kā soāiⁿ-á siap ji̍p-khì i-ê pùn-kháu lāi,put-jî-kò siap thâu chit-ê soāiⁿ-á ê sî tio̍h kiò--chhut-lâi,tiúⁿ-ló liâm-mi tio̍h kā Sái-tháng thâi--sí,chit-ê sî-chūn Tang-koe mā chah cha̍p-lia̍p phû-tô tńg--lâi ,tiúⁿ-ló kóng:Kā lí-ê cha̍p-lia̍p phû-tô siap ji̍p-khì lí-ê pùn-khàu lāi,nā-bô tio̍h kā lí the̍h khì chhī kho̍k-hî,Tang-koe chiàu chòe m̄-kuh siap kàu tē cha̍p-lia̍p ê sî soah chhiò--chhut-lâi,tiúⁿ-ló tio̍h kā Tang-koe the̍h khì chhī kho̍k-hî--ah

Chit-sî Sái-tháng kap Tang-koe nn̄g-ê lâng ê lêng-hûn leh tùi-ōe,Sái-tháng kóng:Tang-koe--ah,lí sī án-chóaⁿ beh chhiò chhut-siaⁿ?Tang-koe ìn kóng:in-ūi góa khòaⁿ-tio̍h A-káu chah cha̍p-ê liû-liân tńg--lâi

No comments:

Post a Comment