Tuesday, November 20, 2012

Ka-tô͘-má cho̍k

Tī Thài-pêng-iûⁿ bó͘-bó͘-tó ū chi̍t-ki bîn-cho̍k hō chòe Ka-tô͘-má cho̍k,hiâ ê cha-bó͘-lâng put-chí-á khai-hòng,tong-tōe ū chi̍t-ê choeh-ji̍t kiò chòe Kam-chû-choeh,tī hit-ji̍t khòaⁿ tio̍h ta-po͘-lâng tio̍h ē-sái kiông-kan,bô-lūn sī tōa-lâng,siàu-liân-lâng,lô-hàn-kha-á ia̍h sī bo̍k-su sīm-chí sī ū kiat-hun ê lóng ē-sái kiông--lo̍h-khì

M̄-kuh in bōe kiông-kan pún-cho̍k ê ta-po͘,chú-iàu chiam-tùi gōa-cho̍k ê lâng,in kóng che oân-choân sī ūi liáu hó sńg,kap ài-chêng,hun-in bô tī-tāi

No comments:

Post a Comment