Monday, November 26, 2012

廈門腔內底ê漳州話

1.是誰(Chī-chûi),是誰仔(Chī-chûi-á)
例:即个儂是是誰?(Chit-ê lâng sī chī-chûi?)
佇POJ文獻內面通常寫做Chī-chūi,台灣中部內埔腔講ê "Chiâ"看勢著是"是誰仔"(Chī-chûi-á)ê合音,佇當今ê廈門話內面已經罕咧聽著Chī-chûi閣有Chī-chûi-á,毋過佇POJ文獻內面定定出現,源頭是漳州話,漳州話閣有講Chôa,照講嘛是Chī-chûi-á ê合音,台日大辭典有收Chôa即个讀音,不而過即馬佇台灣已經無聽著--ah,我咧想kiám-chhái是因為Chôa kap蛇是kāng音,驚予儂誤會則沓沓仔開始無按呢講

2.嬰/罵(Eⁿ/Mē)
嬰/罵即款ê字佇阮台北ê老大儂咧讀攏是讀泉腔韻母iⁿ,台灣偏泉腔ê所在嘛攏是按呢讀,廈門腔較龜怪,雖然廈門嘛是偏泉腔,毋過獨獨即兩字是讀漳腔韻母eⁿ,賰--ê字讀泉腔iⁿ,bōe像台灣即陣ê優勢腔iⁿ/eⁿ ê使用無規律

3.股(Kó͘)
例:恁兩股是beh走去toh落--ah?(Lín nn̄g-kó͘ sī beh cháu khì toh-lo̍h--ah?)
股(Kó͘)著等於是"个",會使指儂嘛會使指較大ê物件,即字ê源頭是漳州話ê龍海腔,佇廈門話內面kài常聽--著

4.相(Sio)
"相"ê白話音佇台灣優勢腔有真濟例讀做泉腔Saⁿ,比論講:相佮,相謔,相辭,鬥相共...等等,台灣有一寡詞是較慣勢甚至是固定讀泉腔--ê,雖bóng優勢腔無一定標準,嘛是Sio/Saⁿ濫咧用,毋過若比較廈門話,我ê觀察是台灣話有較愛讀泉腔ê "Saⁿ",廈門話大部份攏是讀漳音Sio,除了"相佮"廈門腔嘛讀是Saⁿ-kap,當然可能閣有其他ê詞是讀做Saⁿ,毋過bōe比台灣濟

5."相同"ê合音:Siâng
因為"相"ê白話音佇廈門普遍讀漳音Sio,所以"相同"ê合音嘛是變做Siâng(Sio-tâng),kap台灣優勢腔共款,若佇廈門邊仔ê同安,金門著讀做泉腔Sâng(Saⁿ-tâng)

6.銑(Sian)
廈門腔ê銑讀做Sian,台日大辭典內面收ê"銑"寫講San是漳腔kap同安腔,所以講台日典是共Sian當做泉音,毋過事實我佇泉州ê朋友攏講in攏讀San,毋是讀Sian,顛倒是一寡漳州ê朋友講漳腔則是讀Sian,毋過無排除漳/同交界ê所在嘛是讀做San

7.阮(Goán)
較早ê廈門話POJ文獻內面"阮"是記做漳音Goán,毋過即陣ê廈門話已經變做泉音Gún,另外早期POJ文獻紀錄ê聲母J佇廈門現此時已經變做L

8.猛(Mé)
用猛(Mé)表示緊(Kín),漳州ê朋友講這是漳州話,泉州話無按呢講,即字嘛算是佇廈門較捷出現--ê

9.做伙(Chòe-hé)
即陣ê廈門話尤其是少年儂會講做伙(Chòe-hé)即个詞,但是即个詞ê源頭是漳州話,佇同安kap泉州是無按呢講--ê,廈門在地ê老大儂一般攏是講"相佮(Saⁿ-kap),鬥陣,做陣,做一下"即幾个詞,我咧ioh可能是廈門儂嘛定定看台語電視劇,做伙即个詞佇台灣定定用,受著漳州kap台灣ê影響嘛開始講即个詞,毋過讀音換做廈門腔ê Chòe-hé,毋是漳州腔ê Chò-hóe

10.歹(Pháiⁿ)
廈門話ê"歹"是漳泉音攏有儂講(漳:Pháiⁿ / 泉:Phái)無固定,毋過照我咧觀察廈門儂是較愛讀漳音
Pháiⁿ

11.種(Chéng)
例:第一種(Chéng),第二種(Chéng)
廈門腔ê種講漳腔Chéng,毋是像台灣普通腔講泉腔Chióng

12."橫"韻字ê韻母講oaiⁿ

13.後,后,母,頭,口等等的文音是讀做漳式oo韻,台灣普遍讀泉式io韻

另外閣有濟濟漳音,譬如講:針(Chiam)等等,我照我所觀察ê提出幾个較有代表性--ê出來

2 comments:

  1. 有一擺洪惟仁教授捌講漳州音的「誰」(Chôa)有可能是「誰何」(chûi-oâ)變過來的。遮是伊的看法啦。

    ReplyDelete
  2. 「誰何」(chûi-oâ) 讚--啦,嘛是有可能

    ReplyDelete