Tuesday, November 27, 2012

著是愛B-cup

佇台灣有一个ta-po͘儂佇網頂一間賣肉片(Bah-phìⁿ) ê店訂肉片14張攏總700箍,嘛先納錢閣交代業者即14張肉片一定攏愛是B-cup ê,想bōe到寄來ê肉片14張內面有13張攏是卵包(A-cup)毋是伊想beh看ê B-cup,伊著誠受氣要求beh退貨,業者講thài會使按呢--lah,汝攏已經看過--ah,bōe使予汝退,儂客聽了閣較受氣,著去共消保官投,講我佇網頂買14張肉片要求業者著愛予我B-cup ê伊寄來ê肉片suah攏是卵包,kan-na一張則是我beh挃--ê,上無嘛愛7張,根本是共恁父當做phàn-á,消保官聽了嘛笑--出來,講雖bóng卵包kap Bán-thô有差,毋過每一个儂看--起來ê感覺嘛無siâng,這是beh按怎樣去定義業者予汝ê攏是卵包,我看--起來嘛攏無差--ah

一般咧賣肉片ê業者表示講當今ê肉片市場木瓜則是主流,雖bóng嘛有儂客要求講beh看卵包ia̍h是講beh看食屎食尿ê是有影,不而過彼攏無算是主流,頭一擺聽著有儂著是beh挃B-cup ê,真正通講是台南迎媽祖-無旗不有(無奇不有)

No comments:

Post a Comment