Tuesday, December 4, 2012

Hiong-káng koa-chhiú o̍h Tâi-gú

Hiong-káng koa-chhiú Lîm Ek-liân(Sandy Lam) môa-nî chiàⁿ-ge̍h beh lâi Ko-hiông khui ián-chhiùn-hōe,cha-hng seng lâi kàu Ko-hiông chòe soan-thoân pān kì-chiá-hōe,góa m̄-sī i ê Fans mā tùi i bô liáu-kái,put-lī-kò góa khòaⁿ-tio̍h sin-bûn leh pò kóng i chit-chōa lâi Ko-hiông khui ián-chhiùⁿ-hōe siōng tōa ê thiáu-chiàn tio̍h-sī chhiùⁿ Tâi-gú-koa kap kóng Tâi-gú,cha-hng pān kì-chiá-hōe ê sî mā chin kut-la̍t leh o̍h Tâi-gú,pún-lâi tio̍h chin hán-leh ū gōa-kok gē-jîn lâi Tâi-oân o̍h Tâi-gú--ê,sui-bóng khiok-ū chin-chōe sī chòe sa-khú-lah--ê,liâm-mi tio̍h bōe kì-tit,m̄-kuh lâng beh lâi o̍h lán tio̍h-ài kó͘-lē chiah-tio̍h,lī-chhiáⁿ mā ài kā lâng kà chèng-khak--ê

Khó-sioh góa khòaⁿ-tio̍h ê ōe-bīn m̄-sī án-ni,chú-chhî-jîn pún-sin tio̍h-sī gōa-kok tōa-hàn ê ABC,Tâi-gú kun-pún bô siáⁿ ē-hiáu kóng,in koh-ū chún-pī  hái-pò siá hán-jī kap lô-má-jī khí-kì hong-piān lâng ha̍k-si̍p,m̄-kuh góa khòaⁿ bô siáⁿ ū in siá-ê lô-má-jī,phì-jū kóng:Góa ài--lí,chit saⁿ-jī in siá chòe Wa I-e Lee,m̄-chai kám-sī chú-chhî-jîn ka-kī chún-pī--ê ia̍h-sī cháiⁿ-iūⁿ,kám-kak chiâⁿ hāi,lâng ū-sim beh lâi o̍h lán-ê ōe kiat-kó kā lâng kà bô phiau-chún--ê,si̍t-chāi sī khòaⁿ bōe lo̍h--khì

Koh-ū góa hoat-hiān m̄-koán sī Tâi-oân-lâng ia̍h-sī gōa-kok-lâng lóng í-keng kā pak-pō͘ tòng-chòe sī kóng Pak-kiaⁿ-ōe ê só͘-chāi,khì ē-káng chiah ē siūⁿ-tio̍h kóng Tâi-gú,chiâⁿ ku-koài ê hiān-siōng

No comments:

Post a Comment