Monday, July 30, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(5)

20 hō cheng-sîn chē tio̍h Kok--á ê o͘-tó͘-bái lâi kàu Kim-chíⁿ(金井),Kim-chíⁿ mā sio̍k tī Chìn-kang,lī Tang-chio̍h chha-put-to pòaⁿ-tiám-cheng ê lō͘-têng,sī chi̍t-ê chin an-chīⁿ ê sió-tìn,bô siáⁿ lâng,mā bô siáⁿ chhia,tām-po̍h-á lūi-sū Tâi-pak ê Sam-chi,kah Chio̍h-sai siâng-khoán chit-tah ê lâng kóng-ōe sī hái-kháu-khiuⁿ,m̄-kuh sī ū pòaⁿ-phīⁿ-im--ê,kin-á beh kah lán kìⁿ-bīn ê sī Sio-be̍h(燒麥)kah Thó͘-húi

Chit nn̄g-ê pêng-iú góa mā se̍k-sāi put-chí kú,kin-á mā ū-iân tiàm chiâ kìⁿ-bīn,gún seng kàu Sio-be̍h in tau gōa-kháu tán i chhut--lâi,in tau sī bōe ba̍k-kiàⁿ--ê,i mā chiâⁿ lò-kha,hàn-chháu chin hó,pêng-sò͘-sî mā
chin gâu kóng chhiò-khe,lēng-gōa chi̍t-ê Thó͘-húi sī tī Kim-chíⁿ leh chòe siâⁿ-koán,i kóng tiám-miâ tiám liáu tio̍h ē soan--chhut-lâi kah lán kìⁿ-bīn,só͘-í Sio-be̍h seng chhiáⁿ gún chia̍h thô͘-sún-tàng,hō chòe Gō͘-chek-kong thô͘-sún-tàng(五叔公塗筍凍),thâu-chi̍t-pái chia̍h sī 16 hō ê sî tiàm Oaⁿ-hái chia̍h,hit-sî koh bô siáⁿ káⁿ-chia̍h,in-ūi in kóng ê thô͘-sūn sū-si̍t tio̍h sī chi̍t-chióng soa-thâng,put-lī-kò chhì chi̍t-pái liáu-āu tio̍h tiâu--ah koh hàm-hàm hó chia̍h

Thó͘-húi tī chit-sî mā í-keng thau soan chhut--lâi,kah gún kóng beh tī chi̍t-keng ka-pi-tiàm sio-tán,i khiâ i siōng-pan leh ēng ê o͘-tó͘-bái,chin phāⁿ,in-ūi āu-piah chhia-pâi ū siá執法專用sì-jī,Thó͘-húi thé-kè mā chiâⁿ hó,lán sì-ê tio̍h tī ka-pi-thiaⁿ  ná lim ná káng,tiong-tàu Thó͘-húi chiau-thāi gún khì hù-kūn chia̍h pak-á-chhài,iáu-siū hó chia̍h bô hau-la̍k,chia̍h pá liáu-āu hûiⁿ-ti̍t mā bô siáⁿ só͘-chāi thang-khì,tio̍h lâi khì khòaⁿ Kîm-mn̂g tó,Kim-chíⁿ lī Kim-mn̂g put-chí kūn,ēng khòaⁿ--ê tio̍h khòaⁿ ē tio̍h,mā sūn-sòa chham-koan piⁿ-á ê 823 phàu-chiàn kì-liām-koán,khah-chá nn̄g-pêng leh sio-phah ê sî,ū chin chōe Kim-chíⁿ-lâng,Chio̍h-sai-lâng,î-bîn cháu khì Hiong-káng kah Ò-mn̂g

Só͘-í Chìn-kang tang-pō͘ khò-hái ê tōe-khu ū bōe chió Kńg-tang-ōe chioh-sû,phì-lū kóng táⁿ-pian-lô͘(打邊爐)sī hé-ko ê ì-sù,koh ū seh-kūi(雪櫃)tio̍h sī peng-siuⁿ,chiâⁿ-chōe chit khoán--ê,siàu-liân-lâng koh ū kóng kèng(勁)tio̍h sī chin gâu ê ì-sù,put-chí sim-sek,sî-kan mā chha-put-to--ah, góa kah Kok--á àm-sî koh ài kóaⁿ kàu Ē-mn̂g kah lēng-gōa chi̍t-ê pêng-iú Ko-soaⁿ(高山川俊)kìⁿ-bīn,tī Kim-chíⁿ thêng-liû pòaⁿ-kang iū koh tò-tńg--khì Oaⁿ-hái chē chhia khì Ē-mn̂g,mā sī góa chit chōa lâi chhit-thô ê chòe-āu chi̍t-chām,phah-sǹg beh tī Ē-mn̂g tòa nn̄g-àm

Gún kah Ko-soaⁿ kóng hó tī tó-gōa ê Chi̍p-bí thé-io̍k-koán(集美體育館)sio-tán,m̄-kuh thiaⁿ kóng i ê chhia hiông-hiông pháiⁿ--khì,só͘-ì chhiáⁿ chi̍t-ê pêng-iú lâi kā lán chài,Ko-soaⁿ sī chi̍t-ê o͘-káu-hiaⁿ,tī bāng-téng mā chhòng-chok chōe-chōe kah Bân-lâm-ōe siong-koan ê sī-pîn,put-lī-kò i kóng lán chit-chōa lâi chin tòa-sái hāi i ê chhia pháiⁿ--khì,keng-kè Chi̍p-bí tōa-kiô ê sî,tī kiô-téng koh tú tio̍h chhia-hō,só͘-í that-chhia chin giâm-tiōng,kàu tó-lāi ê sî mā káu-tiám gōa--ah,kàu Ē-mn̂g Ko-soaⁿ í-keng seng thòe gún tiāⁿ chi̍t-keng pâng,gún kā hêng-lí hē--leh,Ko-soaⁿ tio̍h chiau-thāi gún lâi-khì chhiùⁿ-koa

Chit-sî Ko-soaⁿ mā ū chi̍t-ê pêng-iú ka-ji̍p,lán gō͘-ê lâng tio̍h ná chhiùⁿ ná lim,tong-jiân tōa-pō͘-hūn lóng chhiùⁿ Tâi-gú-koa,chhiùⁿ kàu saⁿ-kiⁿ pòaⁿ-mî chiah tńg--khì hioh-khùn

No comments:

Post a Comment