Sunday, July 29, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(4)

Chi̍t-ba̍k-nih kin-á-ji̍t í-keng 19 hō,kin-á sī beh khì Chio̍h-sai(石獅)kiâⁿ-kiâⁿ se̍h-se̍h--leh,sūn-sòa chhē Chio̍h-sai-Chhòa(石獅蔡)chhut--lâi,kāng-khoán tī Ōaⁿ-hái chiūⁿ-chhia kàu Chio̍h-sai mā í-keng beh tiong-tàu,Chio̍h-sai-Chhòa kah in lāu-bú chòe-tīn chhut--lâi,hāi góa tio̍h chi̍t-kiaⁿ,goân-lâi sī in lāu-bú sūn-lō͘ keng-kè beh khì bóe mn̍gh-kiāⁿ niā,Chioh-sai-Chhòa siⁿ chòe chin su-bûn ê khoán-sit,i koh sī chi̍t-ê ha̍k-seng-á,m̄-kuh tùi Bân-lâm-ōe chiâⁿ ū gián-kiù,iû-kî i chin chá tio̍h khai-sí o̍h Pe̍h-ōe-jī--ah,sī chi̍t-ūi chiâⁿ ū châi-chêng ê siáu-liân-ke

I ê khiuⁿ-kháu sī Chio̍h-sai khiuⁿ,te̍k-tiám sī bô pòaⁿ-phīⁿ-im,pí-lūn kóng山,沙chit nn̄g jī sī bô hun--ê,tha̍k chhut--lâi kè sī soa,só͘-í ē chō-sêng chōe-chōe jī lóng kāng-im,put-lī-kò bōe éng-hióng tio̍h kau-liû

Chio̍h-sai-Chhòa chhōa lán khì se̍h Chio̍h-sai kū-koe,i kóng chiâ-ê kiàn-tio̍k lóng thiah chi̍t-pòaⁿ khì--ah,mā bô siáⁿ hó khòaⁿ,m̄-kuh tùi góa lâi kóng iû-goân sī chin sin-sián,lán seng khì khòaⁿ Chio̍h-sai ê hoat-siông-tōe tio̍h sī tī Koan-im-têng keh-piah ê Chio̍h-sai siōng,khah chá chit-tah sī Chio̍h-sai siōng lāu-lia̍t ê só͘-chāi,piⁿ-á mā ū Sêng-hông-biō,lán saⁿ-ê lâng tī chiâ hip-siōng liû-liām,tiong-tàu-tǹg Chhòa--sian kài-siāu gún khì chia̍h hù-kūn chi̍t-keng sa-te-mī,in-ūi mā bô siáⁿ-me̍h só͘-chāi thang khì,Kok--á tio̍h thê-gī kóng lâi-khì Koaⁿ-kiô(官橋)khòaⁿ Chhòa-sī kó͘-chhù(蔡式古厝)hó--ah,ke-ōe bián-kóng saⁿ-ê lâng chiū chē-chhia khì Koaⁿ-kiô

Iân-lō͘ koh keng-kè chi̍t-tiâu koe kè sī  cha-bó͘-keng,hiâ-ê thàn-chia̍h cha-bó͘ lóng chhut--lâi kā lâng-kheh pàng-tiān,m̄-kuh tùi lán lâi kóng lóng siuⁿ lāu--lo͘h só͘-í bô hèng-chhù,chē chha-put-to beh chi̍t-tiám-cheng chóng-sǹg kàu-ūi,Chhòa-sī kó͘-chhù kûn(蔡氏古厝群) iū koh hō chòe Chiang-chiu-liâu(漳州寮),m̄-kuh kah Chiang-tiu-lâng bô tī-tāi,thiaⁿ-kóng sī hâi-im,kiàn-tio̍k chin tōa-pān,mā ū kî-thaⁿ ê iû-kheh lâi kàu chiâ chham-koan,tī chit-tah siōng-phìⁿ hip kúi lo̍h tiuⁿ khì

Àm-sî góa kah Kok--á tio̍h chē-chhia tò--khì Oaⁿ-hái,Chhòa--sian tio̍h ka-kī tńg--khì,tī Oaⁿ-hái Kok--á chhōa góa khì chi̍t-keng hō chòe藍+白ê tiàm chia̍h-pn̄g,thiaⁿ chit-ê miâ tio̍h chai chin ū Tâi-oân bī,mn̍gh-kiāⁿ ê kháu-bī khak-sit mā kah Tâi-oân chin siâng,kin-á chiâⁿ thiàm tio̍h chá-chá tò--khì Kok-á in tau hioh,bîn-á-chāi iū koh beh piàⁿ khì Kim-chíⁿ(金井) chhē lēng-gōa nn̄g-ūi pêng-iú

No comments:

Post a Comment