Saturday, July 28, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(3)

Tī Choân-chiu ê tē jī kang,thàu-chá góa kah Kok--á chin chá tioh peh--khí-lâi,súi-bóng gún nn̄g-ê tsa-mî koh ū lim-chiú khiok sī bô-káu 8 tiám tio̍h cheng-sîn,kin-á lán phah-sǹg beh khì Chheng-goân-soaⁿ(清源山),tī chiú-tiàm lâu-kha chia̍h chá-tǹg ê sî,Siáu-pô-á khà tiān-ōe lâi,kóng i beh chài lán kè-khì,chin pháiⁿ-sè hō͘ ī chiah kang-hu,tī chhia-téng Siáu-pô-á kóng Sió-lông-hū kin-á pún-lâi mā siūⁿ beh lâi kah lán chòe-tīn,m̄-kú tńg--khì Siōng-hái ê chhia-phiò bô hoat-tō͘ kái sî-kan,bô lōa kú tio̍h káu Cheng-goân-soaⁿ kha,Siáu-pô-á koh ài siōng-pan,só͘ í tio̍h seng kah i saⁿ-sî,mā kā i kóng góa ē-pái koat-tēng ē koh chài lâi

Chái-sî-á Chheng-goân-soaⁿ tio̍h í-keng ū chōe-chōe iû-kheh,khong-khì put-chí chán,siōng chhut-miâ ê tio̍h sī Ló-kun-gâm(老君岩)só͘-í lán nn̄g lâng tiàm chiâ mā hip chin chōe siōng-phìⁿ,chha-put-to beh tiong-tàu lán tio̍h lo̍h-khì soaⁿ-kha ê Bân-tâi-iân phok-bu̍t-koán(閩台緣博物館)chhe léng-khì sūn-sòa chham-koan,chit-ê phok-bu̍t-koán chiâⁿ bîn-hián sī ūi tio̍h thóng-chiàn,sui-bóng Tâi-oân kah Tiong-kok sī bô siâng ê kok-ka,tān-sī ū chi̍t-kóa mn̍gh-kiāⁿ ia̍h sī bô hoat-tō͘ hóⁿ-jīn ê,lāi-bīn mā ū siāu-kài tio̍h Bân-lâm-ōe,mā kā Tâi-gú ta̍k só͘-chāi ê khiuⁿ-kháu kài-siāu liáu chin siông-sè

Pho̍k-bu̍t-koán piⁿ-á tio̍h sī Se-ô͘ kong-hn̂g(西湖公園)góa mā ū se̍h chi̍t-ē,chit-ê sî-chūn Ông-lâi khà tiān-ōe hō͘ Kok--á,goân-lâi sī i tiong-tàu ū hioh nn̄g-tiám-cheng,siūⁿ beh kah gún kìⁿ-bīn,góa kah Kok--á tio̍h chē kè-têng-chhia tńg--khì chhī-khu chhē Ông-lâi,Ông-lâi iū koh chiau-thāi gún chia̍h-pn̄g,chin pháiⁿ-sè,káⁿ-ná tī chiâ góa lóng bô khai tio̍h chîⁿ,kah Ông-lâi saⁿ-sî liáu-āu gún nn̄g-ê mā chē chhia tò-tńg--khì Tang-chio̍h

Eng-àm bô an-pâi hêng-têng,Kok--á kiò in kúi lo̍h ê pêng-iú lâi in tau,phah-sǹg beh lim kàu bâ,in pêng-iú kóng góa ê khiuⁿ-kháu thiaⁿ--khí-lâi kah Tâi-oân ê khiuⁿ-kháu bô sêng,kî-si̍t góa sī  thiau-kang ēng chi̍t-kóa in Choân-chiu ê koàn-iōng-sû niā-niā,kin-á tio̍h án-ni ta̍k-ê lóng lim kàu bâ bâ bâ

No comments:

Post a Comment