Friday, July 27, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(2)

17-hō chái-khí tī Oaⁿ-hái tìn-khu chia̍h chi̍t-óaⁿ  tāu-hoe chòe chá-tǹg,tio̍h kah Kok--á nn̄g-lâng chē-chhia beh lâi-khì Choân-chiu siâⁿ-lāi kah kî-thaⁿ ê bāng-iú kìⁿ-bīn,kin-á ē lâi--ê lâng ū Siáu-pô-á(徐楓),Sió-lông-hū(郭美麗),Thô-á kah Ông-lâi,ka siōng góa kah Kok--á án-ni lóng-chóng tio̍h ū la̍k-ê,chin kî-thāi,chha-put-to tī 10 tiám ê sî lo̍h-chhia,in ta̍k-ê mā lóng kàu-ūi--ah,Ông-lâi siⁿ chòe chin lò-kha,ū 190cm chiah koâiⁿ,Sió-lông-hū kî-si̍t tī Siōng-hái tha̍k-chu,chit-chōa tò--lâi Choân-chiu sī chhéng-kà,chin-chiàⁿ sī chiok kám-sim--ê

Choân-chiu-siâⁿ kó͘-chek chin chōe,sī le̍k-sú kó͘ siâⁿ,khiok sī Bân-lâm-ōe ê hoat-siông-tōe,Siáu-pô-á,Sió-lông-hū,Thô-á lóng sī chāi-tōe-lâng,sī Lí-siâⁿ khiuⁿ(鯉城腔),Ông-lâi sī Lâm-oaⁿ-lâng chit-chūn tī Choân-chiu chia̍h thâu-lō͘,Siáu-pô-á seng chhōa gún khì se̍h Thian-hiō-koe,chit-tah tē-it chhut-miâ ê tio̍h sī má-chó͘-keng,tong-liân mā ài kā i pài--chi̍t-ē,má-chó͘-keng tùi-bīn sī Choân-chiu-chhit-tiong(泉州七中)khiok sī Sió-lông-hū ê bú-hāu,i kài-siāu gún lâi-khì chia̍h chio̍h-hoe,thè-hé chi̍t-ē,kî-si̍t chio̍h-hoe tio̍h sī Tâi-oân kóng ê ò-giô

Koh lâi chham-koan ê sī Koan-tè-biō,Khóng-chú-biō kah Chheng-chēng-sī(清淨寺),Choân-chiu kó͘-chá kah chōe-chōe kok-ka lóng ū kau-liû,só͘-í chong-kàu chin hong-hù kah to-goân,tiong-tàu Ông-lâi kài-siāu gún khì chia̍h chi̍t-keng gû-bah liāu-lí ê tiàm,Choân-chiu-lâng sī chin kah-ì chia̍h gû-bah--ê,sòa--lo̍h -lâi lán tio̍h tò-tńg--khì Koan-tè-biō hù-kūn ū chi̍t-keng thang phàu-tê ê tiàm, lim chi̍t-chhùi á tê,eng-àm koh ū chi̍t-ê te̍k-pia̍t chiat-bo̍k chiū sī Siáu-pô-á beh khì Choân-chiu tiān-sī-tâi chham-ka lo̍k-iáⁿ,beh káng-kó͘,só͘-í i seng tńg--khì chún-pī,àm-sî lán beh tī tiān-sī-tâi sio-tán,kā i ka-iû

Ē-po͘ tio̍h kè-sio̍k tī siâⁿ-lāi kiâⁿ,chham-koan Chiōng-goân-koe(狀元街),Khai-goân-sī(開元寺),Tang-sai-thah(東西塔),hip chōe-chōe siōng-phìⁿ,in-ūi gún phah-sǹg beh tī Choân-chiu sńg nn̄g-kang,só͘-í góa kah Kok--á eng-àm ài tī Choân-chiu  tòa chi̍t-àm,Ông-lâi mā kā gún an-pâi hó-sè,lú-koán tī Bí-si̍t-koe(美食街),kè-chîⁿ chin sio̍k,koh ū tiān-náu thang ēng,beh àm--á lán tio̍h tiàm Bí-si̍t-koe chit-tah chia̍h chhoan-chhài,chia̍h pá liáu-āu tio̍h lâi-khì tiān-sī-tâi khòaⁿ Siau-pô-á piáu-ián

Thâu-chi̍t-pái ji̍p--lâi tiān-sī-tâi lāi-bīn,lī-chhiáⁿ koh sī tī Choân-chiu,Siáu-pô-á chng kah súi súi,khòaⁿ--khí-lâi chin iù-khí,lóng-chóng kóng nn̄g-tè kó͘,piáu-hiān chin hó,khòaⁿ hiān-tiûⁿ ê tio̍h sī bô kāng-khoán,lo̍k-iáⁿ kiat-sok ê sî í-keng 10 tiám,lán kè-sio̍k sòa-thoaⁿ khì kó͘-chhù chia̍h sio-khó,mā ū gōa-kok iû-kheh lâi chia̍h,kó͘-chhù ê khoán-sit chin ū kó͘-chá bī,ē-tàng tī chit-ê só͘-chāi chia̍h siau-iā mā sī chi̍t-ê bōe-bái ê keng-giām,sī-kóng lâi kàu Choân-chiu thài ē-sái m̄ khì thiaⁿ chi̍t-ē lâm-im,Siáu-pô-á khiok chhōa lán khì thiaⁿ,Choân-chiu chin-chiàⁿ sī chi̍t-ê chin ū bûn-hòa ê hó só͘-chāi,lī-chhiáⁿ góa ū chin chōe hó pêng-iú tī chiâ,góa chiok hoaⁿ-hí ē-tàng kah lín se̍k-sāi,to-siā lín ê chiau-thāi

No comments:

Post a Comment