Thursday, July 26, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(1)

Chha-put-to tī 2010 nî ê sî-chūn tī bāng-lō͘ téng se̍k-sāi chōe-chōe tùi-hōaⁿ Hok-kiàn ê pêng-iú,mā sī hit-tang-chūn khai-sí o̍h siá ka-kī ê bú-gú,kàu taⁿ mā chha-put-to beh 3 nî--ah,chit-pái chóng-sǹg ū ki-hōe khì Hok-kiàn kiâⁿ-kiâⁿ khòaⁿ-khòaⁿ,tong-jiân chú-iàu sī beh khì kìⁿ bāng-iú,pún-lâi siūⁿ kóng 15 hō ti̍t-chiap tùi Kim-mn̂g chē chûn-á khì Choân-chiu,m̄-kuh góa bóe--ê ki-phiò sī 15 hō ē-po͘ 4 tiám ê hui-ki,ùi Tâi-pak chē hui-ki khì Kim-mn̂g mā ài 1 tiám-cheng,só͘-í kàu Kim-mn̂g sī 5 tiám gōa,án-ni kóaⁿ bōe hù chûn-pan,in-ūi khì tùi-hōaⁿ chòe-āu chi̍t-pan ê chûn sī 5 tiám pòaⁿ,só͘-í góa koat-tēng seng tī Kim-mn̂g tòa chi̍t-àm,sūn-sòa tī Kim-mn̂g chhit-thô pòaⁿ kang,chhut ki-tiûⁿ liáu-āu góa tio̍h chē kè-têng-chhia lâi kàu Chúi-thâu(水頭) ê chi̍t-keng lú-koán,tī Tâi-oân ê sî tio̍h í-keng seng khà tiān-ōe kiò thâu-ke-niû thòe góa lâu chi̍t-keng pâng

Chit keng lú-koán sī kó͘-chhù khì kái--ê,chin chán,pâng-keng chiâⁿ ū kó͘-chá bī,thâu-ke-niû mā put-chí hó-lé,kiò góa hêng-lí seng khǹg--lo̍h-lâi,beh sái-chhia chhōa góa khì Kim-siâⁿ(金城) se̍h--chi̍t-ē,thâu-ke-niû kóng ê ōe sī Kim-mn̂g khiuⁿ,góa lóng thiaⁿ ū,iân-lō͘ mā siāu-kài Kim-mn̂g ê le̍k-sú hō͘ góa liáu-kái,Kim-siâⁿ chin sòe,bô lōa kú lán tio̍h iū koh tò-tńg--lâi Chúi-thâu hioh-khùn,tû liáu góa í gōa koh ū bōe chió lâng tī chiâ keh-mî,thâu-ke-niû chún-pī si-koe chiau-thāi hō͘ gún chia̍h,góa mā kah nn̄g-ê tâi-oân tông-pau khai-káng kàu beh cha̍p-it tiám chiah khì hioh-khùn,keh-tńg-kang tio̍h beh khì Hok-kiàn--ah,chin hoaⁿ-hí,khùn bô siáⁿ lo̍h bîn

16 hō chái-khí thâu-ke-niû pī-pān chiok chhiⁿ-chhau ê chá-tǹg hō͘ gún chia̍h,ū bah-pau,ū sio-piáⁿ koh ū mī-sòaⁿ-kô͘,mī-sòaⁿ-kô͘ sī chiàⁿ-káng Bân-lâm ê khoán-sit,chia̍h pá thâu-ke tioh chhia góa khí bé-thâu,góa kah Kok--á(蕭華國) kóng hó kin-á-ji̍t beh tī Chio̍h-chíⁿ(石井) bé-thâu sio-tán,kàu Choân-chiu ê Chio̍h-chíⁿ bé-thâu í-keng 11 tiám,Kok--á í-keng tī gōa-kháu tán--góa,se̍k-sāi chiah kú,chóng-sǹg ē-tàng kìⁿ-bīn chin hoaⁿ-hí,Kok--á sī Choân-chiu Chìn-kang(晉江) Tang-chio̍h(東石)--ê lâng,só͘-í kóng-ōe sī Tang-chio̍h khiuⁿ,Tang-chio̍h khiuⁿ ê te̍k-tiám sī phiau-chún--ê Choân-chiu poeh tiāu,ū ir,er chit nn̄g ê im,lēng-gōa chhiūⁿ前,懸,縣,閒,店,千chit khoán--ê jī sī  ainn/uinn lām leh ēng--ê,縣,懸tha̍k kūiⁿ/kûiⁿ,m̄-kuh前,店,千sī tha̍k chòe aiⁿ ê ūn-bú,chiông-tiong siōng kài chhù-bī ê sī chhiūⁿ 冰,兵,情,成,龍chit-khoán it-poaⁿ tōa-pō͘-hūn lâng tha̍k chòe "eng" ūn-bú ê jī,tī Tang-chio̍h khiuⁿ lóng-chóng tha̍k chòe "iang"!!che khiok sī Tang-chio̍h khiuⁿ ê phiau-kì

Lo̍h-chûn bô lōa kú,Kok--á tio̍h chhōa góa lâi bé-thâu piⁿ-á chē tō͘-lûn beh khí tùi-bīn,in-ūi Chio̍h-chíⁿ sī sio̍k tī Lâm-oaⁿ(南安)tùi-hōaⁿ chiah sī Chìn-kang ê Tang-chio̍h-tìn,nā beh chē chhia koh ài se̍h  chi̍t tōa lìn,put-lī-kò chit-ê tō͘-lûn sī ûi-hoat--ê,m̄ kú ūi tio̍h séng-sî khiok sī tio̍h chē,10 hun-cheng tio̍h lâi kàu tùi-hōaⁿ Tang-tsio̍h tìn ê Pe̍h-soa-chhng(白沙村)

Kok--á ê o͘-tó͘-bái tio̍h thêng leh chiâ,chhia góa lâi kàu tìn-khu seng chhiáⁿ góa chia̍h mn̍gh-kiāⁿ,Kok--á chiau-thāi góa chia̍h gû-bah-kiⁿ koh ū ô͘-á-pn̄g(壺仔飯),in ê ô͘-á-pn̄g góa kám-kak tio̍h kah Tâi-oân pak-pō͘ ê tâng-á-bí-ko chha bô lōa,koh bōe-pháiⁿ chia̍h,chia̍h pá tio̍h seng tńg--khì Kok--á in tau sió hioh chi̍t-ē,in-ūi tng leh joa̍h,phah-sǹg ē-po͘ chiah koh khì keh-piah ê Oaⁿ-hái(安海)chhit-thô

Oaⁿ-hái--ê kó͘-chek ū liông-san-sī koh ū gō͘-lí-kiô,gō͘-lí-kiô chiâⁿ tn̂g,sī Chìn-kang Oaⁿ-hái kàu Lâm-oaⁿ Chúi-thâu(水頭)ê kiô,kiâⁿ kàu beh àm--ah,Kok--á kóng beh chhōa góa lâi-khì Oaⁿ-hái tìn-khu chhē chi̍t-ê lâng,kóng sī chi̍t-ê cha-bó͘ gín-á,beh sūn-sòa kài-siāu hō͘ góa se̍k-sāi,miâ hō chòe A-san(許麗山)siⁿ chòe chin súi,kî-si̍t sī Kok--á kah-ì ê cha-bó͘ gín-á,lán saⁿ-ê lâng tio̍h tī Oaⁿ-hái ti̍t-ti̍t chia̍h,in nn̄g-ê lâng lóng chiok hó-lé,àm-tǹg chia̍h thô͘-sún-tàng(塗筍凍),kûn-thâu-bú,ô-á-chian,koh ū chi̍t-tàⁿ tī chāi-tōe put-chí chhut-miâ--ê chhân-lê tàⁿ,saⁿ-ê lâng ēng Bân-lâm-ōe tī  chhân-lê tàⁿ khai-káng,ná lim ná káng, hoaⁿ-hí ê chi̍t-kang tio̍h án-ni kiat-sok

No comments:

Post a Comment