Wednesday, July 11, 2012

閩南語beh怎樣寫?

閩南語源自中國福建閩南地區(漳州,泉州,廈門),傳來到台灣了後台灣儂普遍稱呼做台語(台灣話),即个講法已經有百外冬,東南亞各國ê唐儂大部分稱呼做福建話,另外閣有濟濟種ê稱呼,佇chiâ毋閣解說,主要是beh kā逐个紹介閩台語beh按怎樣來寫,書寫ê方式有以下即三大種:

1.全漢字:
著是全部用漢字來書寫,上早ê文獻資料應當是1566年佇福建刊行ê荔鏡記,也著是陳三五娘ê故事,清朝開始佇閩台地區流行ê歌仔冊嘛有留下誠濟文獻,比論講胡蠅蠓仔大戰歌,毋kuh chiâ ê文獻用字攏無統一ê寫法,有濟濟借音字,造成現代咱若beh看會有困難,無一定攏看有,現此時台灣教育部有對咱生活中較常用ê字有做統一,雖然其中嘛有一寡代替字,甚至有爭議,總是有官方地位佇咧,會使予咱參考,基本上若beh寫全漢字大部分攏是參考台灣教育部閩南話辭典推薦ê用字寫
參考資料:http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/index.html(台灣教育部台灣閩南語常用辭典)


2.全羅馬字
大部分稱做白話字(Pe̍h-ōe-jī),或者是教會羅馬字,嘛簡稱做教羅,白話字是19世紀基督教長老教會佇福建廈門創造出來ê,書寫ê歷史到taⁿ嘛有百五冬左右,嘛留下真濟文獻,譬如講聖經,報紙,小說,散文,教科書等等,早前大部分ê文獻資料是以廈門腔為主,即má咱若欲寫ē-tàng照咱家己ê腔口去寫,這嘛是羅馬字ê好處之一,台灣教育部公佈ê台羅拼音基本上著是按照白話字做小可仔改變爾,兩種拼音方案攏會通,若捌其中一種著等於兩種攏會曉,即陣無論是傳統白話字ia̍h是台羅拼音攏有儂咧書寫
參考資料:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%A9%B1%E5%AD%97(白話字)
                 http://www.ntcu.edu.tw/tailo/ (台羅)
             

3.漢羅濫
簡單講著是漢字kah羅馬字濫咧用,嘛是當今上主流ê寫法,差不多是即20冬以來開始ê做法,漢羅書寫ê大原則是以漢字為主,一寡有爭議ê字ia̍h是講閣揣無適當ê漢字著寫做羅馬字,比論講chhit-thô(漳)/thit-thô(泉)漢字beh怎樣寫?iⁿ-iⁿ-oàiⁿ-oàiⁿ又閣beh怎樣寫?攏有真濟無kāng ê意見,親像即款ê著直接寫羅馬字代替,即款做法著kah日語用漢字閣有KANA濫咧寫ê寫的方式差不多
參考資料:http://tsbp.tgb.org.tw/(台文通訊BONG報)


按怎?以上紹介ê即三種閩台語寫法汝有想beh試看māi無?歡迎逐个攏用家己ê父母話來寫文章kah創作

No comments:

Post a Comment