Tuesday, July 31, 2012

7.15~7.22 tī Hok-kiàn(6)

In-ūi cha-mî chhiùⁿ-koa chhiùⁿ kàu chin òaⁿ,Ko-soaⁿ peh bōe khí--lâi,góa kah Kok--á nn̄g-lâng tio̍h ka-kī tī Ē-mn̂g chhit-thô,seng khì Tiong-san-lō͘ se̍h-koe,Ē-mn̂g tio̍h ná-chhin-chhiūⁿ sī Tâi-pak chi̍t-iūⁿ,chin lāu-lia̍t,bô-lūn toh-ūi lóng lîn-san-lîn-hái móa-la̍k-bān,Tiong-san-lō͘ súi-cha-bó͘ sì-kòe sī,tī chiâ mā chia̍h chin chōe tiám-sim,ū chi̍t-tàⁿ bōe ím-liāu ê thâu-ke ū kah góa kóng kúi kù á ōe,i sī Chiang-chiu-khiuⁿ, piⁿ-á mā ū chi̍t-tiâu Tâi-oân sió-chia̍h-koe,pún-lâi siūⁿ kóng beh khì Kó͘-lōng-sū khòaⁿ-bāi chi̍t-ē,m̄-kuh khòaⁿ-tio̍h bé-thâu lâng khoeh kah,tio̍h hòng-khì,in-ūi kin-á sī kà-li̍t

Lán tio̍h khì Lâm-phó͘-tô-sī (南普陀寺)koh ū Ē-mn̂g tōa-o̍h chham-koan,Ē-mn̂g tōa-o̍h chin tōa chin súi,góa kám-kak pí Tâi-oân tāi-ha̍k koh khah súi,Ē-po͘ koh khì Iâ-hong-chē(椰風寨)khòaⁿ-hái kah sió Kim-mn̂g,Khoân-tó-lō͘(環島路)chit-tah hong-kéng bōe-bái,mā ū khòaⁿ tio̍h  it-kok-lióng-chè(一國兩制)ê phiau-gú,beh àm--á tio̍h seng tò--khì chiú-tiàm hioh chit-ē,chit-sî Ko-soaⁿ mā cheng-sîn--ah,chhōa chi̍t-ê súi ko͘-niû lâi chiú-tiàm chhē gún phàu-tê,sió thêng chi̍t-ē beh chhōa gún khì chia̍h àm-tǹg

Ko-soaⁿ ê chhia í-keng siu-lí hó-sè lán sì-ê lâng tī chhī-khu chia̍h hái-sán-tàⁿ,thêng-chhia-ūi chhē chiâⁿ kú,Ko-soaⁿ chhōa lâi ê chit ūi súi-ko͘-niû-á sī Chiang-chiu Pêng-hô-lâng(平和),góa mā thiau-kang ēng chōe-chōe Chiang-chiu-khiuⁿ kah i kóng-ōe,m̄-kuh i káⁿ-ná bô siáⁿ ài kóng Bân-lâm-ōe ê khoán,tōa-pō͘-hūn lóng kóng hôa-gú,góa kám-kak Choân-chiu-lâng ia̍h sī khah ài kóng bú-gú

____________________________________________________________________

Keh-tńg-kang 7 ge̍h 22,kin-á sī chòe-āu chi̍t kang,ē-po͘ saⁿ-tiám ê hui-ki,ài liōng-chá chē-chûn khì Kim-mn̂g,só͘-í chit-kang bô an-pâi hêng-têng,chái-khí lóng tī chiú-tiàm khòaⁿ Ē-mn̂g ūi-sī ê Bân-lâm-ōe chiat-bo̍k,tiong-tàu-tǹg tī lâu-kha chia̍h soa-koāiⁿ sió-chia̍h(沙縣小食),chia̍h pá tio̍h khí-kiâⁿ,Kok--á sàng-góa kàu bé-thâu mā seng tńg--khì Choân-chiu--ah,chit lé-pài ū-iáⁿ chin to-siā i,pê góa sì-kòe chhit-thô,tńg--lâi Tâi-oân liáu-āu góa ū siá chi̍t siú sì-kù :

Hok-kiàn Bân-lâm hó só͘-chāi
Gú-giân kau-liû bô kok-kài
Phàⁿ-tâm hòa-sian chhiò-hai-hai
Ē-lâu koat-tēng koh-chài lâi

No comments:

Post a Comment