Thursday, July 25, 2013

樹奶帶佇晉江東勢的講法

樹奶帶(tshiū-lin-tuà)簡稱樹奶(泉lin /同 ni /漳 ling) 英語: Rubber band

佇石獅市閣有晉江東勢倚海的所在像深滬(Tshim-hǒo/ǒo),英林(Oo-nâ),金井(Kim-tsínn)將Rubber band讀做五碼或者滷碼(ngóo-má/lóo-má)調值:ngoo24/loo24-ma44,凡勢閣有幾落種變體,愛請晉/石朋友補充

源頭照講是來自呂宋的他加祿語(Wikang Tagalog) goma,他加祿語敢是吸收英語的rubber著毋知影,去呂宋趁生活的晉江儂誠濟,所以加減有吸收一寡呂宋的話,來自呂宋的外來語閣有má-kín(ma24-kin44)或者是má-kìn(ma24-kin42)就是針車


No comments:

Post a Comment