Saturday, June 22, 2013

南靖(Lâm-chēng)

(Chit-phiⁿ bûn iōng Chiang-chiu khioⁿ lâi siá)

Téng- kò-goe̍h bô-ì-tiong thiaⁿ tio̍h goán lāu-pē kóng tio̍h lán ê Tn̂g-soaⁿ-chó͘ sī seng kàu Thô-hûiⁿ,bóe--á chiah sóa lâi Tâi-pak--ê,che hō͘ góa put-chí hò͘ⁿ-kî,chīn sioⁿ beh chai-iáⁿ goán chó͘-sian sī tah-lo̍h ê lâng,m̄-kú mā m̄ káⁿ kee mūi,in-ūi góa chai goán pâ í-keng jīn-tông Tâi-oân,tùi che bô chhù-bī,mūi sioⁿ chē kiaⁿ liáu hông mēe,tsa-huiⁿ hioh-kèe koh tún--khì chhù--ni̍h, teh chia̍h-pūiⁿ ê sî,siōⁿ beh koh thàm-thiaⁿ khòaⁿ māi,góa chiū mūi i kóng lán ê chó͘-sian sī seng kàu Thô-hûiⁿ tah-lo̍h khiā-khí ?m̄ chai i kám sī thiaⁿ m̄ tio̍h--khì,kéng-jiân ti̍t-chiap kē góa kóng,lán Tn̂g-soaⁿ-chó͘sī tùi Lâm-chēng lâi--ê

Thiaⁿ liáu ke̍k hoaⁿ-hí,goân-pún àn-sùiⁿ seng thàm-thiaⁿ éng-kòe chó͘-sian tiàm Thô-hûiⁿ tah-lo̍h góa ka-tī chiah lâi-khì chhâ,siōⁿ bē kàu sio-tāⁿ-lō͘ hō͘ góa chai-iáⁿ goán ê chó͘-sian sī Lâm-chēng lâng,tong-jiân koh siōⁿ beh mūi sī ná hioⁿ-lí,bó͘-mí chng,in-ūi  Lâm-chēng mā ū chi̍t-kóa Kheh-lâng,góa mā chīn sioⁿ beh chai goán tàu-tí sī Kheh-lâng a m̄-sī ?ōa á-bōe kóng,pâ tio̍h kóng i tùi hia mā bô kám-chêng tī teh--ah,góa tio̍h bô mūi,āu-pái iáu-ū ki-hōe

Taⁿ beh kóaⁿ-kín lâi o̍h Chiang-chiu ōa,chóng--sī ū chi̍t-kóa khioⁿ tùi góa lâi kóng chīn oh,pí-lūn kóng Chiang-chiu khioⁿ ê tē-gō͘ siaⁿ pún-tiāu ê tiāu-ta̍t sī 213,chit-ê 213 góa kóng bē hó-sì,tē-peh siaⁿ ê pún-tiāu mā sa-bô-cháng,nā-chhiōⁿ kah Choân-khioⁿ sio-kāng,tān-sī bô oân-choân kāng-khoán,chhun--ê khah te̍k-sû ê ūn-bó tio̍h ài khì sí-kì,hi-bāng āu-ji̍t-á ē-tàng iōng pêⁿ-pāng ê Chiang-chiu ōa tún--khì Lâm-chēng hām goân-hioⁿ ê lâng kóng-ōa

2 comments:

  1. Ha-ha, lí koh thiau-kang iōng Chiang-chiu im lâi siá, ham lí pêng-siâng sî kóng-ōe bô-kāng-khoán.

    ReplyDelete
  2. ōa á-bōe kóng,pâ tio̍h kóng i tùi hia mā bô kám-chêng tī teh--ah,góa tio̍h bô mūi,

    haha chin chhú-bī

    ReplyDelete