Monday, November 12, 2012

Pe̍h-ōe-jī kiám-tēng

Kin-á-ji̍t khì Tâi-pak khó Pe̍h-ōe-jī kiám-tēng,pak-pō͘ khó-tiûⁿ lóng-chóng chhit-ê lâng chham-ka,khó nn̄g-tôe,khó-chhì toaⁿ-á lóng sī ēng Pe̍h-ōe-jī,tē-it tôe sī hoan-e̍k (pak-á-ōe hoan Pe̍h-ōe-jī),tē-jī tôe sī chok-bûn,tē-it tôe hoan-e̍k ê tôe-ba̍k sī :台語不是閩南語,khòaⁿ tio̍h che m̄-chai beh kóng siáⁿ,bûn-chiuⁿ ê lāi-iông tio̍h-sī tī bāng-lō͘ téng siông-siông lóng khòaⁿ ē tio̍h ê hit-chióng giân-lūn,phì-lū kóng:Tâi-gú í-keng kap Kheh-ōe,Hô-lân-ōe,Goân-chū-bîn-ōe,Ji̍t-pún-ōe ū thàu-lām,só͘-í m̄ sī Bân-lâm-ōe,tī Tâi-oân nā pa̍t-lâng án-ni kóng góa í-keng kám-kak chiâⁿ chèng-siông,siūⁿ bōe kàu kàu-hōe mā án-ni kóng,góa lia̍h-chòe kàu-hōe ê lâng siūⁿ-hoat ē khah kok-chè-hòa ,khòaⁿ tio̍h chit-ê tôe-ba̍k hō͘ góa put-chí sit-bōng,góa kám-kak lán Tâi-oân-lâng beh kā chit-ê gú-giân hō chòe siáⁿ,pún-lâi tio̍h sī lán-ê chū-iû,Tâi-gú mā í-keng ēng pah-gōa tang--ah,kun-pún tio̍h m̄-bián koh-chài chhē chōe-chōe lí-iû lâi chèng-bêng kóng sī nn̄g-chióng bô-kāng ê gú-giân,chiàu in án-ni kóng mā chiâⁿ ku-koài,kám-kóng in m̄-chai Pe̍h-ōe-jī bûn-hiàn lāi-bīn Ē-mn̂g-ōe chiàm tōa pō͘-hūn?pau-koat sèng-keng mā-sī,khah-chá ê bûn-hiàn lāi-bīn mā-ū siāu-kài tùi-hōaⁿ Hok-kiàn ê khiuⁿ-kháu,Bân-lâm-ōe sī chi̍t-ê ha̍k-su̍t miâ-chheng niā,mā chin ha̍p-lí,Âng Ûi-jîn sian-siⁿ mā ēng chit-ê sû,bô su-iàu hiah bín-kám,hiān-chhú-sî lán í-keng pìⁿ-chòe kan-na siūⁿ beh kap Tiong-kok chhiat-koah,kā ka-kī ê bú-gú só tī leh Tâi-oân,soah m̄-chai lán-ê bú-gú kî-si̍t mā-sī kok-chè gú-giân

No comments:

Post a Comment