Thursday, November 15, 2012

Khoài kap kōe

Cha-àm tha̍k-chheh-hōe lán leh tha̍k Tâi-oân hú-siâⁿ kàu-hōe-pò,Phoaⁿ--sian kóng tio̍h POJ bûn-hiàn lāi-bīn siông-siông chhut-hiàn ê "khoài" kap "kōe" chiàu-kóng sī kāng chi̍t-jī hàn-jī,hàn-jī tio̍h-sī siá chòe "快",bûn-hiàn tiāⁿ-tiāⁿ chhut-hiān ê "khoài" m̄-nā ū sok-tō͘ kín ê ì-sù,koh-ū piáu-sī kán-tan ê ì-sù,phì-lū kóng:o̍h POJ ē pí o̍h khóng-chú-jī khah khoài,tī chiâ tû liáu ū sok-tō͘ kín ê ì-sù í-gōa mā-ū "kōe" ê ì-gī tī-leh,in-ūi kōe m̄-chiah ē khah kín,só͘-í khoài kap kōe éng-tong sī kāng-jī,khoài sī bûn-im,kōe sī pe̍h-im,khah-chá góa m̄-chai bûn-hiàn só͘ kóng ê "khoài" goân-lâi mā ū piáu-sī "kōe"ê ì-sù,chit-siaⁿ chóng-sǹg sī chai--ah

No comments:

Post a Comment