Saturday, March 8, 2014

Soe-siâu

Ū 1-ji̍t,Han-chû tī pāng lāi khòaⁿ tiān-sī,lāu-bú chhiú the̍h 1-pún Eng-gú chheh ji̍p mn̂g

Lāu-bú:Han-chû--ah,lí kā góa tàu khòaⁿ--1-ē,chit-ê "I don't know" sī siáⁿ ì-sù?

Han-chû:góa m̄ chai

Lāu-bú:lín lāu-su khah hó--ah,kâu-sí-gín-á,khai chiah chōe chîⁿ chhī lí kàu chiah tōa-hàn,tha̍k kàu sek-sū,kā lín chó͘-má kóng m̄ chai !? 

Han-chû:khàu-iau--ah,tio̍h chin-chiàⁿ m chai-iáⁿ--meh

Lāu-bú:chiâⁿ hó-táⁿ ah lí,koh ìn-chhùi-ìn-chi̍h(1-pa kā Han-chû sai--lo̍h-khì)

Lāu-bú:án-ni "I know"sī siáⁿ hè? lí eng-kai chai--hoⁿ?

Han-chû:góa chai-iáⁿ

Lāu-bú:ah m̄ tio̍h kín kóng!

Han-chû:tio̍h sī góa chai-iáⁿ--meh

Lāu-bú:góa khòaⁿ lí teh ké-gâu khah ū-iáⁿ--lah!(koh chài pa--loh-khì)

Lāu-bú:hó,kā góa hoan-e̍k 1-ē "I know but I don't want to tell you" chit kù sī siáⁿ

Han-chû siàn ka-kī 10-ē chhùi-phúi,lòng-piah,that bîn-chhn̂g, tak hāng lâi,kui keng pâng huih-lâu-huih-tih,chòe-siaⁿ:án-ni lí ū móa-ì--bô?

Lāu-bú:"Look up in the dictionary"sī siáⁿ? kóng !

Han-chû:péng jī-tián

Lāu-bú gia̍h saⁿ-keng-á tùi Han-chû ê kha-chhng sut--lo̍h-khì,koh mn̄g "Use your head,then think it over " sī siáⁿ

Han-chû:ēng lí ê thâu-khak sió siūⁿ 1-ē...

Láu-bú:lí sí thiau-kang beh kā góa kek--sí sī-m̄ !?(m̄ chai àn tó-ūi sa 1-ki kòng-thûi-á chhut--lâi)

Han-chû khòaⁿ m̄ sī sè,kóaⁿ-kín kóng:góa chai,góa chai...sī pē-bú thiàⁿ kiáⁿ tn̂g-lâu-chúi ê ì-sù..

Láu-bú:án-ni koh chha-put-to,hó--lah,khah-chá khùn,khùn khah ū bîn--leh

No comments:

Post a Comment