Friday, December 6, 2013

Lí hiaⁿ góa tī

Kin-á-ji̍t sī ta̍t-tit kì-liām ê ji̍t-chí,Chiang-chiu ê kài-sè ko-chhiú Tu-ko-êng lâi kàu Tâi-oân iû-lám

ē-tóe ín-iōng Lo̍k-káng ê Khó͘ Ka-ióng lāu-su tī bīn-chheh ê bûn(Lo̍k-káng khiuⁿ)

Tsa̍h-ji̍t Hok-kiàn Tsing-tsiu ê bân-lâm-gír tāi-sir Lîm Kiàn-hui sian-sinn lâi Tâi-pak hóng-būn. Guá tsham Ia̍p Sian-tsîn, Khu Tì-uí sann-tsio khìr Hiann-tī-tuā-pn̄g-tiàm tshēr Lîm--sian khai-káng. Kī i ê pâng-king lāi ná lim Tâi-uân bì-lù, ná kóng-thinn lia̍h-hông-tè. Tér-tér ê ln̄g-tiám-guā-tsing-kú, ū-iánn sī tshin-tshiūnn --lâng--sóo--serh--ê : ”Tsiú hông ti-kí tshian-pue siáu.”
No comments:

Post a Comment