Saturday, March 9, 2013

Tāi-sū-san kap Tāi-î-san

chòe-kūn nā êng-êng bô tāi-chì chiū ē khì Bân-lâm-gú wiki kiâⁿ-kiâⁿ khòaⁿ-khòaⁿ,ū sî mā ē tàu-siá,kin-á khòaⁿ tio̍h 1-phiⁿ Hiong-káng ê 大嶼山,goân-pún ê bûn-chiuⁿ miâ-chheng sī siá chòe Tāi-sū-san,tān-sī Hiong-káng ê Hok-kiàn-lâng m̄ sī án-ni kiò,chiam-tùi chit-ê miâ-chheng ,góa ū sió-khóa-á pó͘-chhiong chi̍t-ē,kā i poaⁿ lâi chit-tah

Tāi-sū-san (大嶼山) sī Tiong-kok ê chi̍t-ê tó, sio̍k Hiong-káng koán-lí, bīn-chek 147.16 km², jîn-kháu 110,600.nā chiàu Hàn-jī ti̍t-chiap hoan-e̍k chòe Bân-lâm-gú sī Tāi-sū-san,m̄-kú tī Hiong-káng ê Hok-kiàn-lâng sī chheng-ho͘ chòe Tāi-î-san,sī án-cháiⁿ-iūⁿ ē án-ni kiò?sui-bóng i ê Hàn-jī sī 大嶼山,put-jî-kò i ê kū-miâ sī 大魚山(Kńg-tang-ōe:dài yeu sän),Hiong-káng-lâng kàu taⁿ mā sī án-ni chheng-ho͘,Hiong-káng ê Bân-lâm î-bîn tè Hiong-káng-lâng án-ni kiò,bé--á pìⁿ chòe Tāi-î-san

No comments:

Post a Comment