Wednesday, February 27, 2013

2/27 ê 讀冊會

因為年兜ê關係咱白話字文獻讀冊會嘛歇差不多一個月--ah,下暗逐个繼續saⁿ-kap來讀廈語短篇小說,錢娘自述kap一滴ê牛奶即兩篇文章,一開始許嘉勇老師著對"kah"(表示既然ê意思)即字提出疑問,許老師問講in鹿港變調了後是講做:kah(高平調)是按呢....毋是像一般聽著ê kah(高降調)是按呢....,潘科元老師ê看法是講這有兩種解說,第一種解說是教育部辭典kā即字ê本調記做kah(陰入,漢字替代字寫做"甲"),若按呢照道理講變調是讀做高降調無毋著,毋過即種算是虛詞,讀做高平是變調了後閣再變調,親像"較"(khah),"佗"(toh)即款ê字,閣舉一例:我欲佮伊去....("去"本調第三聲,照講變調了後是高降調,毋過嘛kài濟儂是讀做高平,這著是變調再變調),第二種解說是即字本調著是第三調(陰去),假使講即字真正是第三調,鹿港本身就是倚泉腔ê所在,福建泉州話陰去變調就是讀做高平調,按呢嘛會使講許--先將即字"kah"ê變調讀做高平就是鹿港保留ê泉腔讀法,這嘛是一種解說,潘--先家己對即字"kah" ê 看法是感覺本調是第三聲"kà"則著,漢字本字就是"既",這算是一種特殊白話音,我感覺真有意思嘛誠有理,有通

Eng暗北馬ê阿駱嘛有來參加,逐个對in ê腔口感覺誠有趣味,伊嘛kā咱分享一寡北馬ê詞彙,親像庄跤,草地(福建是講"鄉下"hiuⁿ-ē(廈)hioⁿ-ēe(漳)hiuⁿ-ě(泉))阿駱in是講做"山頂",市區/城內講做"坡底"(pho-té),kài心適,這嘛反應著in ê地理環境城內kap庄跤ê分佈

No comments:

Post a Comment